ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠦ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠣᠺᠷᠤᠭ
(ᠣᠷᠣᠰ)
ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
Map of Russia - Siberian Federal District.svg
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠶᠧᠺᠲ ᠤᠳ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
13 ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠺᠣᠳ᠋
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
5,114,800 км²
2
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
- ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
20,062,938 ᠬᠦᠮᠦᠨ
4
3.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠤᠰᠠᠳᠣᠨᠢᠪᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://www.ufo.gov.ru/

ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠪᠢ́ᠷᠰᠺ ᠦ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠ́ᠯᠩ ᠤᠢ ᠣ́ᠺᠷᠤᠭ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 20,062,938 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 5,114,800 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠤᠰᠠᠳᠣᠨᠢᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠭ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠᠲᠡᠢ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠶᠧᠺᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ (*) ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃)

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
 1. ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ*
 2. ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
 3. ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ*
 4. ᠵᠠᠪᠠᠶᠢᠺᠠᠯᠰᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
 5. ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠵᠢ
 6. ᠬᠠᠺᠠᠰ*
 7. ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ ᠮᠤᠵᠢ
 8. ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
 9. ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 10. ᠣᠮᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 11. ᠲᠣᠮᠣᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 12. ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ*

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺ 1,405,569 (2005 ᠣᠨ)
 2. ᠣᠮᠰᠺ 1,142,773
 3. ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ 917,195
 4. ᠪᠠᠷᠮᠤᠯ 631,221
 5. ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ 582,547
 6. ᠨᠣᠸᠣᠺᠦ᠋ᠽᠢᠨ᠋ᠧᠼᠺ 563,257
 7. ᠺᠧᠮᠧᠷᠪᠣ 522,641
 8. ᠲᠣᠮᠣᠰᠺ 487,357
 9. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠦᠳᠡ 352,623
 10. ᠴᠢ ᠳᠦ 308,492
 11. ᠪᠷᠠᠲ᠋ᠰᠺ 256,552

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ