ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ
新加坡元 (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ)
Ringgit Singapura (ᠮᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ)
சிங்கப்பூர் வெள்ளி (ᠲᠠᠮᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ)
ISO 4217 ᠺᠣᠳ᠋ SGD
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ(ᠢᠳᠡ) Flag of Singapore.svg ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ(ᠢᠳᠡ) ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ 2.1%
ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ The World Factbook, 2007.
ᠡᠨᠡ ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠠᠯᠶᠦ᠋ᠲ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ
1/100 ᠼᠧᠨᠲ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ S$
ᠬᠣᠴᠢ ᠰᠢᠩ ᠢ
ᠵᠣᠭᠣᠰ
ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ 5, 10, 20, 50 ᠼᠧᠨᠲ᠂ $1
ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ 1 ᠼᠧᠨᠲ (ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ)
ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ $2, $5, $10, $50
ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ $1, $20, $100, $500, $1000, $10 000; $25 (ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠯᠠ ᠪᠤᠢ)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.mas.gov.sg
ᠵᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.singaporemint.com

ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ($; ᠺᠣᠳ᠋: СГД) ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃ 100 ᠼᠧᠨᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ