ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌4) 1. ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
2. ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ
3. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠢᠨ ᠳᠤ
4. ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 16501 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,319 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64190
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ↗ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ → ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠡᠰ
ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ (ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ