ᠰᠢᠨᠠᠨᠢ ᠭᠦᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠰᠢᠨᠠᠨᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠯᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨᠠᠨᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠰᠢᠨᠠᠨᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 신안군 - ᠰᠢᠩ ᠠᠨ ᠭᠦᠨ) — ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠯᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (군 ᠺᠥᠩᠢ). 654.84 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ 45,294 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠍ ᠤᠫ), 13 ᠰᠤᠮᠤ (ᠮᠶᠣᠨᠢ) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ