ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ АЭ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 23,077 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 36,764 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2000)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ xbehyq.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 新巴尔虎右旗) - ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ.

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ - 25,102 ᠺᠮ²᠂ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ - 36,764.[1] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 79.8% ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[2] ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨ-ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠭᠡᠬᠦ 3 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠢᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ 2 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃[3][4] ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ-ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ 467.4 ᠺᠮ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ-ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ 48 km ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠵᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[2] ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ (2000 ᠣᠨ) (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)
  2. 2.0 2.1 "Baidu" ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ: ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)
  3. АТД ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠶ᠎ᠠ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)
  4. "ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ" ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ