ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ (ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(5 ᠪᠠᠭ)
1. ᠪᠠᠷᠴᠢᠨ
2. ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ
3. ᠪᠠᠶᠠᠨ
4. ᠣᠴᠢᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ
5. ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 4169 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2009) 2,198 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠳᠥᠷᠪᠡᠳ
ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 21110
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠨ᠂ ↑ ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ
ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ↗ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠯ
ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ → ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ (ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ᠂ 1946 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠯᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ 1961 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ 《ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 1990 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[1]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ 70 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ 668 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ:

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. [dornod-library.mn] ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ – СЭРГЭЛЭН СУМ
  2. [dnews.mn] ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ – ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ