ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ: Doping, ᠣᠷᠣᠰ: ᠳᠣᠫᠠᠨ ᠢ) ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠫᠣᠷᠲᠣᠳᠣ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ