ᠰᠡᠷᠡᠲᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠰᠡᠷᠡᠩ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Mongolian traditional wrestling ttf.svg ᠰᠡᠷᠡᠲᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 1937–1992 ᠣᠨ (55 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ
ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ
ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1971 ᠣᠨ — 34 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1961 ᠣᠨ — 24 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 1960 ᠣᠨ — 23 ᠍ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1 (1961)
ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1 (1971)
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 11 (1960, 1964, 1965,
1966, 1967, 1968, 1971,
1972, 1973, 1974)
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1 (1971)

ᠰᠡᠷᠡᠲᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩ (1937 - 1992) ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡ》 ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ 33 ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1960 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
 • 1961 ᠣᠨ ᠳᠤ 9 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ
 • 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
 • 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
 • 1967 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1971 ᠣᠨ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠪᠡ
 • 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
 • 1973 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
 • 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ