ᠰᠡᠮ ᠵᠣᠩᠰᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠡᠮᠶᠡᠯ ᠵᠣᠩᠰᠣ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Sam Jones, 1933 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯᠮᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ (11) ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠮ ᠵᠣᠩᠰᠣ ᠯᠣᠷᠢᠨᠪᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ ᠤ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 1770 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ (17,7), 909 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ (9,1) ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1957 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠪᠠᠷ НБА ᠍ ᠦᠨ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰᠲ» ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ 15000 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[1]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠪᠷᠣᠰᠺᠢ ᠳᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠨᠰᠠᠳᠪᠠᠮ ᠲᠷᠢ ᠣᠴᠺᠠ ᠫᠣᠢᠸᠢᠯᠢᠰᠢ ᠸ NBA ᠸ ᠰᠧᠽᠣᠨᠧ 1979/80

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ