ᠰᠡᠮᠪᠡᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠡᠮᠪᠡᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ (1915-1991 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠡᠮᠪᠡᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1915 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ "ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1928-1930 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ᠂ 1930-1933 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 1933-1937 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ (ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭᠺᠦ᠋ᠮ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠦᠷᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1937-1939 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ᠂ 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 1940-1943 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠼᠢᠷᠺ ᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠂ 1943-1950 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ (ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠡ᠃ᠮᠧᠰᠨᠧᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰ᠃ᠪᠣᠭᠠᠲ ᠤᠷᠧᠸ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠃ᠷᠣᠭᠠᠯᠢ-ᠯᠸᠢᠴᠺᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢ᠃ᠳᠠᠷᠤᠵᠢᠨᠢᠨ) ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1950 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠲᠦ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ 1958 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ 1960 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ᠂ 1957 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1964-1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ) ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1991 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢᠡᠶᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰ᠃ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 80 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1961 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ" ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ 1971 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ᠂ 1975, 1985 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ᠂ 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ᠂ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠦ᠂ 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1981-1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠦᠶᠢᠲ᠋ᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ "ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ" ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠡᠮᠪᠡᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • "ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ" ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠲᠦ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ 1954 ᠣᠨ
 • "ᠦᠨᠡᠨ" ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ 1957 ᠣᠨ (1980-1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ)
 • "ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ" ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ 1958 ᠣᠨ
 • "ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ" ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ 1965 ᠣᠨ
 • "ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ" ᠪᠦᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ 1980 ᠣᠨ

ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ 1950 ᠣᠨ ᠳᠤ
 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ 1952 ᠣᠨ
 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ 1955 ᠣᠨ
 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ №1 1964 ᠣᠨ
 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ №2 1974 ᠣᠨ
 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ №3 (ᠭ᠃ᠳᠮᠢᠲᠷᠣᠸ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ) 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ
 • ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠼᠧᠷᠲ 1983 ᠣᠨ
 • "ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ" ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ 1984 ᠣᠨ
 • ᠸᠢᠣᠯᠣᠨᠴᠧᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠼᠧᠷᠲ 1985 ᠣᠨ
 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ №4 1986 ᠣᠨ
 • ᠰᠢᠮᠹᠣᠨᠢ №5 (ᠡ᠃ᠲᠧᠯᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ) 1988 ᠣᠨ

ᠴᠥᠭᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • "ᠪᠣᠳᠣᠯ" ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠵᠠ 1947 ᠣᠨ
 • "ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ" ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠵᠠ 1947 ᠣᠨ
 • ᠬᠢᠭᠢᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ 1951 ᠣᠨ
 • ᠬᠢᠭᠢᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠷᠣᠮᠠᠨᠰ 1951 ᠣᠨ
 • ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ 1955 ᠣᠨ
 • ᠬᠤᠭᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ 1956 ᠣᠨ
 • ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠫᠰᠣᠳᠢ 1957 ᠣᠨ
 • "ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ" ᠬᠢᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1974 ᠣᠨ
 • "ᠷᠣᠮᠠᠨᠰ" ᠬᠢᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1977 ᠣᠨ
 • ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ 24 ᠫᠷᠧᠯ ᠳᠦᠢ 1978, 1979 ᠣᠨ
 • ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠯ ᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠣᠺᠺᠠᠲ᠋ᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ 1985 ᠣᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • "ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ" ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 1951 ᠣᠨ
 • "ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ" ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 1962 ᠣᠨ
 • "ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ" ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 1964 ᠣᠨ
 • "ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ" ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ 1956 ᠣᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠷᠣᠮᠠᠨᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ