ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ..Ömnögovi Flag(MONGOLIA).png ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠠᠭ (3) ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠳᠤ , ᠪᠦᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ≈ 8,100 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,088 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 0.26 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²

ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ. ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ 《ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ》 - ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠡᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠷᠤ ᠥᠩᠭᠡᠶᠢᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠣᠭᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠡᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠩᠭᠣᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠡᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠡᠪᠡᠷᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠮᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[2]
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2,442 2,429 2,340 2,256 2,187 2,126
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ 131,212 76,147 92,056 87,782 118,799 88,834

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ