ᠰᠡᠩᠳᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠡᠩᠳᠠᠢ (仙台市᠂ Sendai-shi), ᠰᠧᠨᠳᠠᠢᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠺᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠶᠠᠭᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ.[1]


ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 宮城県市町村別推計人口(月報). ᠮᠢᠶᠠᠭᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠡᠩᠳᠠᠢ&oldid=406082》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ