ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ
ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (6) ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ᠂ ᠵᠠᠪᠤᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ᠂ ᠺᠢᠷᠣᠸ ᠤᠨ᠂
ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠦ᠂ ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ᠂ ᠹᠷᠦᠨᠵᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 394 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 50 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 836,900 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 85.6% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 3.8% - ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ
2.0% - ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ 8.6% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ saratovmer.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠲᠠᠪᠠ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ; ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠷᠰᠲ᠋ᠠᠤ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠲ᠋ᠣᠪ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 837 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 16 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ