ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
"ᠰᠠᠷ᠎ᠠ" ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ) ᠍ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

<tr><th style="line-height:1.1em;">ᠠᠫᠣᠼᠧᠨᠲᠷ</th> <td style="line-height:1.2em;">405,696 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (0.002 7᠎а.н.)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠫᠧᠷᠢᠼᠧᠨᠲᠷ</th> <td style="line-height:1.2em;">363,104 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (0.002 4 а.н.)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ</th> <td style="line-height:1.2em;">384,399 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (0.002 57᠎а.н.[1])</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠰᠧᠨᠲᠷᠢᠰᠢᠲᠧᠲ</th> <td style="line-height:1.2em;">0.054 9[1]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ</th> <td style="line-height:1.2em;">27.321 582 ᠡᠳᠦᠷ (27 ᠡᠳᠦᠷ 7 ᠴᠠᠭ 43.1 ᠮᠢᠩ[1])</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠦᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ</th> <td style="line-height:1.2em;">29.530 589 ᠡᠳᠦᠷ (29 ᠡᠳᠦᠷ 12 ᠴᠠᠭ 44 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 2.9 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">1.022 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠰ</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠬᠠᠵᠠᠶᠢᠯᠲᠠ</th> <td style="line-height:1.2em;">5.145° (ᠡᠺᠯᠢᠫᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠤ)[1]
(ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ 18.29° ᠍ ᠰ 28.58° ᠍ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠥᠭᠰᠥᠭᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">18.6 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠫᠧᠷᠢᠼᠧᠨᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠭᠤᠮᠧᠨᠲ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">8.85 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ</th> <td style="line-height:1.2em;">ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ</td> </tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; padding-top:0.75em;">
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ</th>
<td style="line-height:1.2em;">1,737.10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  (0.273 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ)[1][2]</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ</th>
<td style="line-height:1.2em;">1,738.14 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  (0.273 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ)[2]</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠦᠶᠢᠢᠰ</th>
<td style="line-height:1.2em;">1,735.97 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  (0.273 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ)[2]</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶᠢᠵᠢᠯ ᠳᠤ</th>
<td style="line-height:1.2em;">0.001 25</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ</th>
<td style="line-height:1.2em;">10,921 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠍ ᠤᠨ)</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ</th>
<td style="line-height:1.2em;">3.793X107 км²  (0.074 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ)</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ</th>
<td style="line-height:1.2em;">2.195 8X1010 ᠺᠮ³  (0.020 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ)</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠮᠠᠰ</th>
<td style="line-height:1.2em;">7.347 7X1022 ᠺᠭ  (0.012 3 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ[1])</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ</th>
<td style="line-height:1.2em;">3,346.4 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮ³[1]</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠠᠪᠢᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ</th><td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">1.622 ᠮ/ᠰ² (0.165 4 g)</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ</th><td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">2.38 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠰ</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠳᠠᠬᠢ
ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ
</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">27.321 582 ᠡᠳᠦᠷ (ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠲᠠᠢ)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">4.627 ᠮ/ᠰ</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠶᠢᠯᠲᠠ</th> <td style="line-height:1.2em;">1.542 4° (ᠡᠺᠯᠢᠫᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠤ)
6.687° (ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠠᠯᠪᠧᠳᠠ</th><td style="line-height:1.2em;">0.12</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠮᠫ᠃
ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ
85°N[3]</th><td>
ᠰᠠᠷᠠ  ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ<tr><td colspan="2" style="line-height:1.2em; text-align:center;">ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
</td>
</tr>

ᠪᠠᠭ᠎ᠠᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠶᠡᠬᠡ
100 K220 K390 K
70 K130 K230 K
<tr><th style="line-height:1.1em;">ᠦᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠯ ᠳᠦ</th>
<td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">−2.5 ᠍ ᠰ −12.9
−12.74 (ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ)[2]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">29.3 to 34.1 ᠨᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ[2]</td> </tr>

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ 384,403 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠴᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ (ᠪᠠᠷᠢᠼᠧᠨᠲᠷ) ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠴᠠ 1,700 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠦᠨᠳᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ 27.3 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ-ᠰᠠᠷᠠ-ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ (29.5 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ) ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ 3,474 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ 17% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠫᠫᠣᠯᠣ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠢᠲ᠋ᠠᠨᠼᠢᠷᠺᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠺᠠᠯᠢᠨᠠᠲᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠵᠠᠯᠢ ᠳᠤᠲᠠᠢ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠦ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ 4,6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠷᠴᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 55 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢ ᠨᠢ 1000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠭᠦᠨᠳᠡ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠷᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠷᠧᠯᠧᠹ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠷᠧᠯᠧᠹ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠷᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠯᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠯᠧᠹ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ 250 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠮ ᠰ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ 8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮᠦᠯᠠᠩᠮᠠᠡᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 110 ᠬᠡᠮ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ -180 ᠬᠡᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1 ᠮ ᠦᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠢᠨᠧᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠠᠷᠭᠤᠨᠭᠧᠯᠨᠧᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷᠭᠦᠢ ᠸᠠᠺᠦ᠋ᠮ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠲᠡᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠴᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠴᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠯᠤᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠷᠪᠢᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠷᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠷᠦᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ 1.255 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 384,400 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 21 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ km ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠤᠨᠠ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠩ ᠭᠦᠢ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠫᠣᠯᠣᠯᠠ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠫᠣᠯᠣᠯᠠ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠫᠣᠯᠣᠯᠠ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢᠪᠠᠽᠽ ᠠᠯᠳᠠᠷᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ 1969 ᠍ ᠰ 1972 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠰᠠᠷᠠ ᠷᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃. ᠠᠫᠫᠣᠯᠣ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠩ ᠭᠦᠢ ᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠴᠢᠳ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[4][5][6]

ᠨᠡᠮᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Wieczorek, M.; et al. (2006). "The constitution and structure of the lunar interior". Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60: 221–364. DOI:10.2138/rmg.2006.60.3.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Williams, Dr. David R. (February 2, 2006). Moon Fact Sheet. NASA (National Space Science Data Center). 2008-12-31 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. A.R. Vasavada, D.A. Paige, and S.E. Wood (1999). "Near-Surface Temperatures on Mercury and the Moon and the Stability of Polar Ice Deposits". Icarus 141: 179. DOI:10.1006/icar.1999.6175.
  4. Roach, John. "NASA Aims for Moon by 2018, Unveils New Ship", National Geographic, September 19, 2005. July 14, 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. Berger, Brian. "NASA to Unveil Plans to Send 4 Astronauts to Moon in 2018", Space.com, September 14, 2005. July 14, 2005 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  6. Elsworth, Catherine. "US plans to be back on the moon by 2018", September 20, 2005. July 14, 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Moon
ᠹᠣᠲ᠋ᠣ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠵᠢᠷᠤᠭᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠠᠷ᠎ᠠ&oldid=443957》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ