ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
埼玉県 → ᠰᠢᠲ᠋ᠠᠮ᠎ᠠ ᠺᠡᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (県 ᠺᠡᠨ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 48 ᠨᠤᠲᠤᠭ = 40 ᠬᠣᠲᠠ + 8 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3,797.0 км² (39/47)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 7,190,817 ᠬᠦᠮᠦᠨ (5/47)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 1894 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (≤100%)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (GMT+9)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ pref.saitama.jp

ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ (ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ, ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 埼玉県 Saitama-ken, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳᠤᠮᠠ ᠺᠡᠨ], ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Saitama Prefecture) ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠺᠡᠨ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠭᠧᠣ
 • ᠠᠰᠠᠺᠠ
 • ᠸᠠᠺᠣ
 • ᠸᠠᠷᠠᠪᠢ
 • ᠭᠶᠳᠠ
 • ᠶᠣᠰᠢᠺᠠᠸᠠ
 • ᠢᠷᠡᠮᠠ
 • ᠺᠠᠸᠠᠣᠭᠡ
 • ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠨᠦᠴᠢ
 • ᠺᠠᠽᠣ
 • ᠺᠠᠰᠦ᠋ᠺᠠᠪᠧ
 • ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠮᠣᠲ᠋ᠣ
 • ᠺᠣᠨᠣᠰᠦ
 • ᠺᠣᠱᠢᠭᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠺᠥᠺᠢ
 • ᠺᠤᠮᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠮᠢᠰᠠᠲ᠋ᠣ
 • ᠨᠢᠰᠠ
 • ᠣᠺᠸᠭᠠᠪᠠ
 • ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ
 • ᠰᠠᠺᠠᠳᠣ
 • ᠰᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧ
 • ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ
 • ᠰᠣᠺᠠ
 • ᠲᠠᠳᠠ
 • ᠲᠣᠺᠣᠷᠦᠽᠠᠸᠠ
 • ᠹᠦᠵᠢᠮᠢ
 • ᠹᠦᠵᠢᠮᠢᠨ᠎ᠠ
 • ᠹᠦᠺᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠬᠠᠨᠠ
 • ᠬᠠᠶᠤᠶᠢ
 • ᠬᠠᠰᠦᠲᠠ
 • ᠬᠢᠭᠠᠰᠢᠮᠠᠼᠢᠮ᠎ᠠ
 • ᠬᠢᠳᠠᠺᠠ
 • ᠬᠣᠨᠵᠢᠶᠢ
 • ᠴᠦᠷ ᠦᠭᠠᠰᠢᠮᠠ
 • ᠴᠢᠴᠢᠪᠦ
 • ᠱᠢᠺᠢ
 • ᠰᠢᠷᠠᠣᠺᠠ
 • ᠶᠠᠰᠢᠣ

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠳᠠᠴᠢ
 • ᠢᠷᠡᠮᠠ
 • ᠬᠢᠺᠢ
 • ᠴᠢᠴᠢᠪᠦ
 • ᠺᠣᠳ᠋ᠮᠠ
 • ᠣᠰᠠᠲ᠋ᠣ
 • ᠮᠢᠨᠠᠮᠢᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠮ᠎ᠠ
 • ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠬᠢᠴᠦᠰᠢᠺᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
 • pref.saitama.jp — ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ