ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠲᠠ
ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ
ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 217.49 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,231,880 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (ГЦ+9)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ city.saitama.jp (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ (さいたま市) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 1,231,880 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ