ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠫᠠᠷᠢᠰ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠣᠹᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠤᠰᠠᠨ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠧᠢᠫᠲ᠋ᠠᠤᠨ
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠠᠨᠢ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢ

ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠠᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
1 ᠬᠢᠲᠠᠳ 53-61[1][2] ᠍ ᠡᠴᠡ 199[3][4] ᠱᠠᠩᠬᠠᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦᠬᠠᠷᠪᠢᠨᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩᠱᠢᠨᠢᠵᠠᠨᠢᠴᠦᠩᠴᠢᠩᠥᠷᠦᠮᠴᠢᠦᠬᠠᠨᠯᠠᠨᠵᠸᠤᠪᠤᠭᠤᠳᠤᠰᠢᠨᠢᠩᠾᠸᠹᠸᠢᠭᠤᠶᠠᠨᠮᠦᠭᠳᠡᠨᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨᠯᠠᠨᠠᠨᠩᠨᠹᠦᠵᠢᠤᠰᠢᠮ ᠤᠨᠢᠬᠤᠸᠠᠩᠰᠢᠴᠠᠩᠱᠠᠱᠠᠢᠩᠱᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠤᠸᠠᠩᠲᠠᠩᠰᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠣᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠨᠢᠴᠡᠩᠳᠡᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨᠳᠠᠴᠢᠨᠬᠡᠭᠡᠨᠵᠢᠮᠦᠰ ᠤᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷᠵᠸᠩᠵᠸᠦᠠᠨᠢᠶᠠᠨᠺᠠᠢᠹᠡᠨᠫᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠨᠢᠶᠠᠨᠫᠠᠨᠳᠢᠩᠰᠢᠨᠢᠯᠢᠩᠰᠢᠨᠢᠰᠢᠩᠰᠢᠨᠢᠶᠠᠨᠭᠢᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠴᠤᠨᠢᠨᠠᠨᠴᠢᠨᠨᠠᠨᠵᠢᠩᠤᠰᠢᠴᠢᠨᠵᠢᠤᠰᠤᠵᠢᠤᠶᠠᠩᠵᠢᠤᠶᠠᠩᠴᠢᠨᠰᠦᠢᠴᠵᠢᠤᠲᠠᠶᠢᠵᠢᠤᠸᠡᠩᠠᠵᠢᠤᠨᠢᠨᠪᠣᠬᠠᠩᠵᠸᠦᠵᠢᠨᠠᠨᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨᠵᠢᠵᠢᠣᠲᠠᠶᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢᠽ ᠤᠪᠣᠲᠠᠢᠢᠶᠤᠸᠠᠨᠳᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠨᠯᠢᠨᠹ ᠤᠨᠢᠰᠢ ᠠᠨᠬᠤ ᠠᠠᠨᠢᠰᠤᠴᠢᠨᠢᠯᠢᠼᠽᠢᠶᠠᠨᠺᠦᠶᠢᠨᠮᠢᠨᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠯᠦᠵᠢᠤᠨᠠᠨᠨᠢᠩᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨᠹᠤᠶᠠᠨᠢᠶᠠᠩᠶᠦᠢᠩᠬᠠᠶᠢᠺᠣᠤᠬᠤ ᠠᠪᠡᠢᠬᠤ ᠠᠨᠠᠨᠢᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠠᠨᠢᠹᠣᠱᠠᠨᠢᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠨᠱᠠᠨ ᠲᠠᠤᠴᠵᠠᠨᠢᠴᠽᠢᠶᠠᠨᠴᠵᠤᠩᠰᠢᠨᠢᠴᠵᠤᠬᠠᠢᠢᠨᠺᠣᠤᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠶᠠᠨᠹᠦᠰᠢᠨᠢᠹᠦᠱᠤᠨᠢᠪᠨᠢᠰᠢᠠᠨᠱᠠᠨᠢᠭᠤᠸᠠᠶᠢᠶᠸᠠᠨᠨᠠᠨᠴᠤᠩᠴᠢᠨᠵᠢᠤᠴᠸᠩᠳᠤᠤ᠋ᠳᠡᠢᠩᠽ ᠢᠦᠨᠫᠠᠨᠵᠢᠬᠤ᠎ᠠᠡᠵᠢᠤᠢᠴᠡᠨᠮᠢᠩᠠᠶᠠᠩᠯᠢᠨᠢᠵᠢᠨᠽᠢᠶᠠᠨᠢᠪᠢᠨᠢᠤᠬᠤᠸᠡᠢᠹᠠᠨᠪᠠᠣᠳᠣᠨᠪᠠᠣᠽᠢᠬᠡᠵᠢᠱᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠳᠤᠨᠢᠢᠨᠯᠢᠶᠣᠣᠴᠢᠨᠪᠣᠵᠢᠤᠬᠢᠨᠢᠶᠠᠨᠫᠦ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠢ
2 ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 54[5] ᠮᠤᠮᠪᠠᠢᠳᠧᠯᠺᠠᠯᠦᠺᠠᠲ᠋ᠠᠴᠧᠨᠠᠢᠪᠠᠩᠭᠠᠯᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠠᠪ ᠲᠤᠠᠬᠠᠮᠠᠳᠠᠪ ᠲᠤᠫᠦᠨᠠᠰᠤᠷᠠᠲᠵᠠᠶᠢᠫᠤᠷᠺᠠᠨᠫᠦᠷᠯᠠᠺᠺᠨᠤᠨ ᠠᠫᠦᠷᠭᠠᠽᠢᠶᠠᠪ ᠲᠤᠢᠨᠳᠦᠶᠢᠷᠺᠣᠢᠩᠫᠦ᠋ᠲ᠋ ᠍ ᠳᠤᠷᠺᠣᠴᠢᠨᠫᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠᠺᠠᠯᠢᠺ ᠲᠤᠪᠬᠣᠫᠠᠯᠲᠷᠢᠰᠰᠤᠷᠸᠠᠳᠣᠳᠠᠷᠠᠠᠭᠷᠠᠸᠢᠱᠠᠺᠬᠠᠫᠠᠳᠤᠨᠠᠮᠮᠠᠯᠠᠫᠫᠦ᠋ᠷᠠᠮᠲᠢᠷᠤᠪᠠᠨᠠᠨᠲ᠋ᠠᠫᠦᠷᠠᠮᠺᠠᠨᠢᠷᠯᠤᠳᠬᠢᠨᠠᠨᠤᠰᠢᠺᠸᠢᠵᠠᠶ᠋ᠢᠪᠢᠳᠠᠮᠠ ᠳᠤᠷᠤᠢᠸᠠᠷᠤᠨ ᠠᠰᠢᠮᠠᠷ ᠲᠤᠹᠠᠷᠢᠳᠠᠪ ᠲᠤᠷᠠᠵᠺᠣᠲᠵᠢᠮᠰ ᠲᠦᠫᠦᠷᠱᠷᠢᠨᠠᠭᠠᠷᠵᠠᠪᠠᠯᠫᠦᠷᠠᠰᠠᠩᠰᠤᠯᠸᠠᠰᠠᠢ-ᠸᠢᠷᠷᠠᠯᠯᠠᠾᠠᠪ ᠲᠤᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠳᠺᠠᠯᠢᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷᠤᠩᠬᠠᠪ ᠲᠤᠠᠮᠠᠷᠤ ᠳᠤᠰᠤᠷᠵᠣᠳᠬᠫᠦᠷᠷᠠᠨᠴᠢᠷᠠᠶᠫᠦᠷᠺᠣᠯᠯᠠᠮᠭᠸᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷᠪᠭᠢᠯᠢᠴᠢᠨᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠᠲᠢᠷᠤᠴᠢᠴᠠᠷᠠᠫᠫᠠᠯᠯᠢᠺᠣᠲ᠋ᠠ
3 ᠣᠷᠣᠰ 15[6][7] ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ[8], ᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ[9], ᠨᠣᠪᠣᠰᠢᠪᠢᠷᠰᠺᠶᠧᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠪᠦᠷᠦᠭᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠣᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠳᠰᠠᠮᠤᠷᠺᠠᠽᠠᠨᠢᠣᠮᠰᠺᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺᠤᠢᠹᠠᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳᠫᠧᠷᠮᠢᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ [10],ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ
4 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 14[11][12] — 15[13] ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷᠪᠧᠯᠤ-ᠣᠷᠢᠽᠣᠨᠲ᠋ᠢᠹᠣᠷᠲᠠᠯᠧᠽᠠᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠺᠦ᠋ᠷᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰᠷᠧᠰᠢᠹᠢᠪᠧᠯᠧᠨᠫᠣᠷᠲᠤ-ᠠᠯᠧᠭᠷᠢᠭᠢᠨᠢᠶ᠎ᠠᠭᠤᠸᠠᠷᠤᠯᠢᠶᠦ᠋ᠰᠺᠠᠮᠫᠠᠨᠢᠰᠰᠠᠨ-ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠤ
5 ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ 11[14]—13[15] ᠵᠠᠺᠠᠷᠲᠰᠤᠷᠠᠪᠠᠶᠠᠪᠠᠨ ᠳᠦᠶᠢᠨᠮᠧᠳᠠᠨᠪᠧᠺᠠᠰᠢᠲᠠᠨᠤᠭᠧᠷᠠᠨᠰᠧᠮᠠᠷᠠᠩᠳ᠋ᠧᠫᠣᠺᠫᠠᠯᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠠᠨᠮᠠᠺᠠᠰᠠᠷᠲᠠᠨᠤᠭᠧᠷᠠᠨ-ᠰᠧᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠲᠠᠮᠪᠣᠭᠣᠷ
6 ᠶᠠᠫᠣᠨ 12[16][17] ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋, ᠶᠣᠺᠣᠬᠠᠮ᠎ᠠᠣᠤᠰᠠᠺᠠᠨᠠᠭᠤᠶᠠᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋, ᠺᠣᠪᠧᠺᠢᠣᠲ᠋ᠣᠹᠦᠺᠥᠣᠺᠠᠺᠠᠸᠠᠰᠠᠺᠢᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠮᠠᠬᠢᠷᠣᠰᠢᠮᠠᠰᠡᠩᠳᠠᠢ
7 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ 3[18]-11[19] ᠯᠠᠭᠣᠰᠺᠠᠨ᠎ᠠᠢᠪᠠᠳᠠᠨ; ᠪᠧᠨᠢᠨ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠫᠣᠷ ᠲᠤ-ᠬᠠᠷᠺᠣᠷᠲᠺᠠᠳᠤᠨᠠᠠᠪᠠᠠᠪᠤᠳ᠋ᠵᠠᠮᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠢᠯᠤᠷᠢᠨᠸᠠᠷᠷᠢ
8 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 10[20][21] ᠮᠧᠬᠢᠺᠣᠭᠪᠠᠳᠯᠠᠬᠠᠷᠠᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠷᠷᠧᠢᠫᠦ᠋ᠪᠠᠯ ᠳᠧ-ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠᠴᠢᠦ᠋ᠠᠦ᠋ᠠᠰᠡᠶᠤᠳ ᠲᠤ-ᠬᠤᠸᠠᠷᠧᠰᠲᠢᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ᠠᠯᠧᠣᠨᠨᠧᠰᠠᠦ᠋ᠠᠯᠺᠣᠢᠣᠲ᠋ᠯᠵᠠᠫᠣᠫᠠᠨ
9 БНСУ 10[22][23] ᠰᠤᠤᠯᠫᠦᠰᠠᠨᠢᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢᠲᠡᠭᠦᠲᠡᠵᠣᠨᠢᠺᠦ᠋ᠠᠵᠦᠴᠢᠨᠠᠪᠣᠨᠢᠰᠦᠪᠣᠨᠢᠦᠯᠰᠠᠨᠢᠰᠣᠨᠠᠮ
10 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 9[24][25] ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰᠴᠢᠺᠠᠭᠣᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨᠹᠢᠨᠢᠺᠰᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠᠰᠠᠨ-ᠳ᠋ᠢᠧᠭᠣ
11 ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 9[26][27][28] ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠬᠣᠷᠹᠧᠢᠰᠯᠠᠪ ᠲᠤᠷᠠᠪᠠᠯᠫᠠᠨᠳᠢᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠠᠪ ᠲᠤᠮᠤᠯᠲᠤᠨᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠩᠸᠠᠯᠫᠧᠰᠢᠪᠠᠷᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋
12 ᠢᠷᠡᠨ 8[29][30] ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨᠮᠧᠱᠬ ᠲᠦᠺᠧᠷᠧᠵᠲᠧᠪᠷᠢᠽᠰᠢᠷᠠᠽᠢᠰᠹᠠᠬᠠᠨᠺᠦ᠋ᠮᠠᠾᠸᠠᠽ
13 ᠲᠦᠷᠺ 6[31] ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯᠠᠨᠺᠠᠷᠠᠢᠰᠮᠠᠷᠪᠤᠷᠰᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠᠭᠠᠰᠤᠷᠧᠫ
14 ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 5[32][33] ᠰᠢᠳᠡᠨᠢᠮᠧᠯᠪᠦᠷᠨᠪᠷᠢᠰᠪᠧᠨᠫᠧᠷ ᠲᠦᠠᠳᠧᠯᠢᠳ
15 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ 5[34] ᠢᠣᠬᠣᠨᠨᠡᠰᠪᠦᠦᠭᠺᠧᠢᠫᠲ᠋ᠠᠤᠨᠫᠷᠧᠲ᠋ᠣᠷᠢᠳᠤᠷᠪᠠᠨᠰᠣᠦ᠋ᠡᠲᠠ
16 ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ 5[35] ᠳᠠᠺᠺᠠᠴᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠷᠠᠶᠤᠩᠭᠠᠲᠤᠵᠤᠺᠬᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠᠭᠠᠽᠢᠫᠦᠷ
17 ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ 4[36] ᠺᠠᠢᠷᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠭᠢᠽᠠᠱᠦᠪᠷᠠ-ᠡᠯ-ᠬᠧᠢᠮ᠎ᠠ
18 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 4[37] ᠪᠣᠭᠣᠲ᠋ᠠᠪᠠᠷᠷᠠᠩᠬᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠᠺᠠᠯᠢᠮᠧᠳᠧᠯᠨ
19 ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 4[38][39] ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ[40], ᠺᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠢᠣᠲ ᠲᠪᠠ
20 ᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠯ 4[41] ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠰᠮᠠᠷᠠᠺᠠᠢᠪᠣᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠪᠠᠷᠺᠢᠰᠢᠮᠧᠲ᠋ᠣ
21 ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ 4[42][43] ᠮᠠᠨᠢᠯᠺᠧᠰᠤᠨᠺᠠᠯᠣᠣᠺᠠᠨᠳᠠᠪᠤᠣ
22 ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ 4[44][45] ᠡᠷ᠎ᠡ-ᠷᠢᠶᠠᠳᠤ᠋ᠵᠢᠳ ᠲᠠᠮᠧᠺᠺᠠᠮᠧᠳᠢᠨᠠ
23 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 4[46] ᠪᠧᠷᠯᠢᠨᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨᠭᠠᠨᠪᠦᠦᠭᠺᠶᠣᠯᠨ
24 ᠢᠷᠠᠺ 4[47][48] ᠪᠠᠭᠳᠠᠳ᠋ᠮᠣᠰᠤᠯᠪᠠᠰᠠᠷᠡᠷᠪᠢᠯ
25 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ 3[49]-4[50] ᠺᠢᠨᠱᠠᠰᠠᠯᠤᠶᠢᠪᠤᠮᠪᠠᠰᠢᠮᠪᠤᠵᠢ-ᠮᠠᠢᠺᠠᠨᠠᠩᠭ᠎ᠠ
26 ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ 3[51]-4[52] ᠺᠠᠰᠠᠪᠯᠢᠨᠺᠠᠷᠠᠪᠠᠲᠮᠠᠷᠷᠠᠺᠸᠰ[53], ᠹᠧᠰ[52]
27 ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 3[54][55] ᠺᠢᠶᠠᠪᠬᠠᠷᠢᠺᠣᠸᠣᠳᠧᠰ[54]
28 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 3[56][57] ᠪᠤᠢᠨᠣᠰ-ᠠᠶᠤᠷᠧᠰᠺᠣᠷᠳᠣᠪᠠᠷᠣᠰᠠᠷᠢᠣ
29 ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ[58][59] 3[60] ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢᠭᠠᠤᠰᠠᠨᠲᠠᠶᠢᠵᠤᠩ[61]
30 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 2[62] ᠯᠣᠨᠳᠣᠨᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ[63]
31 ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ 2[64] ᠬᠠᠨᠨᠠᠢᠬᠣᠰᠢᠮᠢᠨ
32 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 2[65] ᠮᠠᠳᠷᠢᠳᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠠᠨ
33 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 2[66] ᠷᠤᠮᠠᠮᠢᠯᠠᠨ
34 ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ 2[67] ᠳᠠᠮᠤᠰᠺᠬᠠᠯᠧᠪ
35 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ 2[68] ᠺᠢᠲ᠋ᠣᠭᠤᠸᠠᠶᠬᠢᠯ
36 ᠭᠠᠨᠠ 2[69] ᠠᠺᠺᠷᠠᠺᠦ᠋ᠮᠤᠰᠢ
37 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ 2[70] ᠳᠤᠸᠠᠯᠶᠠᠭᠤᠨᠳᠧ
38 ᠰᠤᠳᠠᠨ 2[71] ᠬᠠᠷᠲᠤᠮᠣᠮ ᠳᠤᠷᠮᠠᠨ
39 ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ 1[72]-2[73] ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ-ᠺᠷᠦ᠋ᠰ ᠳᠧ ᠯᠠ-ᠰᠦᠶ ᠡᠷᠷᠠᠡᠯ-ᠠᠯᠢᠲ᠋ᠣ᠋
40 ᠮᠢᠶᠠᠭ᠍ᠮᠠᠷ 1[74]-2[75] ᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
41 ᠺᠧᠨᠢᠶ ᠠ 1[76] ᠨᠠᠶᠢᠷᠣᠪᠢ
42 ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ 1[77] ᠳᠤᠪᠠᠢ
43 ᠲᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ 1[78] ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ
44 ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ 1[79] ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ
45 ᠰᠧᠷᠪᠢ 1[80] ᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ
46 ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ 1[81] ᠬᠠᠷᠷᠧ
47 ᠶᠸᠮᠸᠨ 1[82] ᠰᠠᠨᠠ
48 ᠮᠣᠽᠠᠮᠪᠢᠺ 1[83] ᠮᠠᠫᠤᠲᠤ
49 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 1[84] ᠸᠸᠨᠠ
50 ᠯᠢᠪᠧᠷᠢᠢ ᠠ 1[85] ᠮᠣᠩᠷᠣᠪᠢ
51 ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ 1[86] ᠺᠦ᠋ᠯᠠ-ᠯᠤᠩᠫᠦᠷ
52 ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ 1[87] ᠺᠣᠨᠠᠺᠷᠢ
53 ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ 1[88] ᠣᠺᠯᠧᠨᠳ
54 ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ 1[89] ᠲᠧᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠫᠠ
55 ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠯ 1[90] ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠯ
56 ᠺᠣᠲ᠋ ᠍ ᠲᠤ’ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ 1[91] ᠠᠪᠢᠳ᠋ᠵᠠᠨ
57 БНКонУ 1[92] ᠪᠷᠠᠽᠽᠠᠸᠢᠯᠢ
58 ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ 1[93] ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ
59 ᠺᠠᠮᠪᠤᠵᠠ 1[94] ᠫᠨᠠᠮᠫᠡᠨᠢ
60 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 1[95] ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
61 ᠪᠦᠯᠦᠺᠢᠨᠠᠹᠠᠰᠣ᠋ 1[96] ᠤᠸᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤ
62 ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1[97] ᠰᠣᠹᠢ
63 ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ 1[98] ᠪᠧᠢᠷᠦ᠋ᠲ
64 ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ 1[99] ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠨᠠᠷᠪᠤ
65 ᠴᠢᠯᠢ 1[100] ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠶᠣ
66 ᠡᠲ᠋ᠢᠣᠫ 1[101][102] ᠠᠳᠠᠳᠢᠰ-ᠠᠪᠧᠪ
67 ᠮᠠᠯᠢ 1[103] ᠪᠠᠮᠠᠺᠣ
68 ᠠᠩᠭᠡᠯᠠ 1[104] ᠯᠤᠸᠠᠩᠳᠠ
69 ᠬᠠᠶᠢᠲ᠋ᠢ 1[105][106] ᠫᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ-ᠫᠷᠧᠨᠰ
70 ᠺᠦᠪᠠ 1[107] ᠭᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ
71 ᠰᠣᠮᠠᠯᠢᠢ ᠠ 1[108] ᠮᠠᠭᠠᠳᠢᠱᠣ
72 ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠠᠨ 1[109] ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣ-ᠳᠣᠮᠢᠩ ᠢᠶᠠ
73 ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ 1[110] ᠳᠠᠺᠠᠷ
74 ᠫᠧᠷᠤ 1[111] ᠯᠢᠮᠠ
75 ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠢᠢ ᠠ 1[112] ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠴᠡ-ᠰᠠᠯᠤᠮ
76 ᠽᠠᠮᠪᠢ 1[113] ᠯᠤᠤᠰᠠᠺᠠ
77 ᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ 1[114] ᠺᠠᠮᠫᠠᠯ
78 ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ 1[115] ᠲᠷᠢᠫᠣᠯᠢ
79 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ 1[116] ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ
80 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ 1[117] ᠫᠬᠡᠨᠢᠶᠠᠨ
81 ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ 1[118] ᠠᠮᠠᠮᠠᠨ
82 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 1[119][120] ᠮᠢᠨᠰᠺ
83 ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ 1[121] ᠪᠤᠬᠠᠷᠧᠰᠲ
84 ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 1[122] ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ
85 ᠴᠧᠺ 1[123] ᠫᠠᠷᠭ᠎ᠠ
86 ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 1[124] ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ
87 ᠭᠷᠧᠺ 1[125] ᠠᠹᠢᠨ
88 ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ 1[126] ᠪᠠᠺᠦ᠋
89 ᠠᠷᠮᠧᠨ 1[127] ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ
90 ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ 1[128] ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ
91 ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ 1[129] ᠺᠠᠪᠤᠯ
92 ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 1[130] ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ
93 ᠬᠠᠰᠠᠭ 1[131] ᠠᠯᠮᠠ-ᠠᠲ᠋ᠠ[132]
94 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 1[133] ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
95 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1[134] ᠫᠠᠷᠢᠰ

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠶ᠎ᠠ
 2. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠶ᠎ᠠ
 3. 199 ᠭᠣᠷᠣᠳᠢᠰᠺᠬ ᠣᠺᠷᠤᠭᠤᠪ ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠶ᠎ᠠ (ᠪᠧᠽ ᠤᠴᠡᠲ᠋ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠤᠶ᠎ᠠ), ᠲᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰ ᠫᠣᠳᠣᠴᠢᠨᠸᠨ ᠤᠮᠢ ᠢᠮ ᠣᠺᠷᠤᠵᠤᠩ ᠤᠮᠢ ᠲᠧᠷᠷᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠶᠮᠢ᠃
 4. This list includes China’s 99 cities with populations over one million as of the 1990 national census. United Nations Statistics Division.
 5. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠨᠳᠢᠶᠢ
 6. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠷᠣᠰᠰᠢᠢ
 7. ᠰᠫᠢᠰᠣᠺ ᠭᠣᠷᠣᠳᠣᠪ ᠷᠣᠰᠰᠢᠢ ᠰ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠧᠮ ᠪᠣᠯᠧᠧ 1 ᠮᠯᠨ ᠴᠧᠯᠣᠸᠧᠺ ᠨᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠧ ᠭᠣᠰᠺᠣᠮᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠ
 8. ᠮᠣᠨᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠨ ᠢ — 2009 ᠭᠣᠳ᠃ ᠳᠧᠮᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠶ᠎ᠠ᠃
 9. ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ᠨᠠ 1 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2009 ᠭᠣᠳᠠ
 10. ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠧ ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳᠠ — 2010 ᠭᠣᠳ
 11. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ
 12. ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠼᠧᠩᠺᠠ ᠴᠢᠰᠯᠧᠨᠨᠣᠰᠲ᠋ᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠ 1 ᠢᠦᠯᠶᠠ 2009 ᠭᠣᠳᠠ
 13. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ
 14. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ
 15. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ
 16. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ
 17. United Nations Statistics Division — Citydata, December 2002
 18. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠨᠢᠭᠧᠷ ᠢᠶᠢ
 19. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠨᠢᠭᠧᠷ ᠢᠶᠢ
 20. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺᠢ
 21. List of cities in Mexico at allexperts.com
 22. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠶᠵᠨᠨᠠᠢ ᠺᠣᠷᠧᠢ
 23. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠺᠣᠷᠧᠶ᠎ᠠ
 24. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ США
 25. Table 5. Estimates of Population Change for Metropolitan Statistical Areas and Rankings: July 1, 2007 to July 1, 2008 (PDF). 2008 Population Estimates. U.S. Census Bureau (2009-03-19). the original on 2009-12-07 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2009-10-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 26. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 27. Peshawar. Encyclopaedia Britannica. the original on 2012-04-08 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2008-01-14 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 28. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 29. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ
 30. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ
 31. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠲᠤᠼᠢ
 32. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ
 33. 3218.0 - Regional Population Growth, Australia, 2007-08. Australian Bureau of Statistics. the original on 2012-04-08 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
 34. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ЮАР
 35. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ
 36. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠶᠥᠭᠢᠫᠲ᠋ᠠ
 37. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢ
 38. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠠᠨᠳ ᠤ
 39. Canada and Canadian Cities
 40. 1 812 723 ᠵᠢᠲ᠋ᠧᠯᠧᠢ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯᠶᠠ 2001
 41. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠶᠡ ᠤ
 42. Philippines in Figures 2008, National Statistics Office of the Philippines
 43. Population and Annual Growth Rates by Region, Province, and Highly Urbanized City: Population Censuses 1995, 2000, and 2007
 44. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠠᠦ᠋ᠳᠪᠠᠰᠺᠣᠢ ᠠᠷᠪᠠᠢ
 45. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠠᠦ᠋ᠳᠢ ᠠᠷᠪᠠᠢ
 46. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ
 47. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠷᠠᠺᠠ
 48. Iraq — Major Cities
 49. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠳᠧᠮᠣᠺᠷᠠᠲ᠋ᠢᠴᠧᠰᠺᠣᠢ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠺᠣᠩᠭᠣ
 50. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ДРК (ᠺᠣᠩᠭᠣ)
 51. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ
 52. 52.0 52.1 ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ
 53. Recensement Général De La Population Et De L'Habitat De 2004. hcp.ma. the original on 2012-04-08 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2009-03-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 54. 54.0 54.1 ᠴᠢᠰᠯᠧᠨᠨᠣᠰᠲ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠫᠣ ᠰᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠨᠶᠤ ᠨᠠ 1 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2013 ᠭ᠃ ᠰ ᠣᠼᠧᠩᠺᠠᠮᠢ ᠴᠢᠰᠯᠧᠨᠨᠣᠰᠲ᠋ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠴᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠣ ᠷᠧᠭᠢᠣᠨᠠᠮ᠂ ᠷᠠᠶᠣᠨᠠᠮ᠂ ᠭᠣᠷᠰᠣᠸᠧᠲ᠋ᠠᠮ ᠢ ᠭᠣᠷᠣᠳᠰᠺᠢᠮ ᠨᠠᠰᠧᠯᠶᠣᠨ ᠤᠮ ᠫᠦᠨᠺᠲ᠋ᠠᠮ ᠨᠠ 1 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2011, 2012 ᠢ 2013 ᠭᠭ᠃ // ᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠶᠠᠴᠢᠢ ᠤᠺᠷᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠ
 55. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ
 56. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ
 57. INDEC: estimaciones de población
 58. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠤᠶ᠎ᠠ
 59. ᠺᠢ ᠲᠠᠢ=ᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠᠴᠢᠰᠲ᠋ᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠫᠷᠢᠽᠨᠠᠨ ᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠤᠰᠤᠳᠤᠷᠰᠠᠳᠪᠠ
 60. ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠽ
 61. ᠰᠤᠭᠯᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠢᠣᠨᠠ ᠲᠧᠷᠷᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠠᠯᠨᠣᠮᠤ ᠳᠧᠯᠧᠨᠶᠤ ᠺᠢ ᠲᠠᠢ=ᠰᠺᠣᠢ ᠨᠠᠷᠣᠳᠨᠠᠢ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠷᠠᠰᠫᠣᠯᠣᠵᠧᠨ ᠸ ᠫᠷᠣᠸᠢᠨᠴᠦᠢ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠺᠢ ᠲᠠᠢ=ᠰᠺᠣᠢ ᠨᠠᠷᠣᠳᠨᠠᠢ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ
 62. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠸᠧᠯᠢᠺᠣᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ
 63. ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠧ ᠪᠢᠷᠮᠢᠩ ᠢᠶᠤᠸᠠᠮ᠎ᠠ ᠰ statistics.gov.uk
 64. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮᠠ
 65. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
 66. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠲᠠᠯᠢᠢ
 67. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ
 68. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷᠠ
 69. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠭᠠᠨ ᠤ
 70. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠠᠮᠧᠷᠤᠨᠠ
 71. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ
 72. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠣᠯᠢᠪᠢ
 73. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠣᠯᠢᠪᠢ
 74. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠶᠠᠩᠮ ᠤ
 75. ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠶᠠᠩᠮ ᠤ
 76. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠧᠨᠢᠶ ᠠ
 77. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ОАЭ
 78. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠲᠠᠡᠯᠢᠨᠳᠠ
 79. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠢ ᠭᠣᠷᠣᠳ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷᠠ
 80. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠧᠷᠪᠢᠢ
 81. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧ
 82. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠧᠮᠧᠨᠠ
 83. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠣᠽᠠᠮᠪᠢᠺᠠ
 84. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶᠢ
 85. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠯᠢᠪᠧᠷᠢᠢ
 86. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠢᠢ
 87. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ
 88. Auckland’s population rose to about 1,417,000.
 89. ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠧ ᠲᠧᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠫ ᠤ
 90. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠ ᠤ
 91. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠣᠲ᠋ ᠍ ᠲᠤ’ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ
 92. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠺᠣᠩᠭᠣ
 93. Datos Generales de Managua
 94. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠠᠮᠪᠵᠢ
 95. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠸᠠᠶ᠎ᠠ
 96. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠦᠦᠺᠢᠨᠠ ᠹᠠᠰᠣ
 97. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠢ
 98. ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠧ ᠪᠧᠢᠷᠤᠲᠠ
 99. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷᠠ
 100. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠴᠢᠯᠢ
 101. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠡᠹᠢᠣᠫᠢ
 102. ᠠᠳᠠᠳᠢᠰ-ᠠᠪᠧᠪᠠ ᠨᠠ tripster.ru
 103. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯᠢ
 104. 2007 ᠭᠣᠳ
 105. Port-au-Prince : la capitale d’un pays
 106. Sister Cities Port-au-Prince&Miami
 107. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠺᠦᠪ ᠤ
 108. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠣᠮᠠᠯᠢᠢ ᠠ
 109. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠳᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠠᠨᠰᠺᠣᠢ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ
 110. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ
 111. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠫᠧᠷᠤ
 112. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠢᠢ ᠠ
 113. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠢᠢ ᠠ
 114. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠤᠭᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤ
 115. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ
 116. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠯᠵᠢᠷᠠ
 117. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠰᠧᠸᠧᠷᠨᠨᠠᠢ ᠺᠣᠷᠧᠢ
 118. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠢᠷᠲᠠᠨᠢ
 119. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠪᠧᠯᠷᠥᠰᠰᠢᠢ
 120. ᠮᠢᠨᠰᠺ ᠦ ᠭᠣᠷᠢᠰᠫᠣᠯᠺᠣᠮ
 121. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠷᠤᠮᠠ ᠤᠨᠢ
 122. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ
 123. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠴᠧᠬᠡᠢ
 124. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠸᠧᠩᠷᠢ
 125. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠭᠷᠧᠼᠢᠢ
 126. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠠᠨᠠ
 127. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢ
 128. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠭᠷᠦᠽᠢᠢ
 129. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 130. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ
 131. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
 132. ᠷᠠᠰᠫᠣᠷ ᠲᠵᠧᠨᠧ ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠼᠢᠢ ᠫᠷᠧᠽᠢᠳᠧᠨᠲ᠋ᠠ ᠷᠣᠰᠡᠶᠢᠰᠺᠣᠢ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠼᠢᠢ № 1495 «ᠣ ᠨᠠᠫᠢᠭᠰᠠᠨᠢ ᠨᠠᠵᠠᠪᠤᠨ ᠦ ᠭᠤᠰᠤᠳᠤᠷᠰᠲᠠᠪ — ᠪ ᠤᠪᠰᠢᠬᠤ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺ ᠰᠣᠶᠽ ᠰᠣᠸᠧᠲ᠋ᠰᠺᠢᠬ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠢᠴᠧᠰᠺᠢᠬ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢᠼ»
 133. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢ
 134. ᠭᠯᠠᠪᠠᠨ ᠤᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ