ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠰᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠲ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠲ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Fireworks closer view.ogv
ᠰᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
Fireworks

ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠍ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠯᠢᠶᠦ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠲᠷᠢᠺᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠾᠯᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ