ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
SalarTurkmensXian.jpg
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — 130 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) — 130,607 (2010)
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠰᠠᠯᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ (60 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠲᠡᠢ), ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ

ᠰᠠᠯᠠᠷ[1] (ᠰᠠᠯ᠃ salır, ᠰᠠᠯ ᠤᠷ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 撒拉族 Sālā zú) — ᠬᠢᠲᠠᠳᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ (ᠥᠨᠥ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ), ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠣᠭᠤᠵᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠡᠭᠵᠢᠨ (ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ) ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 104 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ.

ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠤᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠱᠠᠨᠢᠬᠤ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠸᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠯᠢᠨᠱᠢᠶᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠨᠠᠨᠢ᠂ ᠳᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢᠱᠢᠱᠠᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠤᠮ᠃ 89 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ 60 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨᠲᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ᠃ ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠡᠶᠢᠭ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠢ" ᠍ ᠦᠨ 1938 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ salar, ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ "ᠰᠠᠯᠠᠷ", ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ "Salar" ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ