ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷ
ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠮᠤᠷ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 9 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 541.4 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 100 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,198,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 88.1% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 3.4% ᠨᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ city.samara.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠰᠠᠮᠤᠷ (ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 1935-1991 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠢᠪ ᠤᠱᠧᠸ, ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠮ ᠤᠷ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 1.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ