ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
(6 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ)
1. ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ
2. ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠭᠠᠰ
3. ᠠᠾᠺᠣᠷᠢᠮ
4. ᠬᠠᠭ
5. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ
6. ᠳᠠᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3139.99 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 4,669 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 83160
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ
ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ
ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ
ᠠᠯᠲᠠᠢ
ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠲᠣᠬᠣᠢ
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ (27 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [1]

ᠰᠠᠭᠰᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ. 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 25 ᠭᠠᠷᠤᠢ km ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠠᠺ᠂ ᠺᠧᠷᠧᠢ᠂ ᠱᠧᠷᠤᠰᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠺ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠲᠤᠸᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠶᠡᠩᠪᠧᠺᠰᠢ ᠠᠦ᠋ᠯ》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠠᠶᠢᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠃

ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ 1936 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ》 ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ 5,6 ᠪᠠᠭ ᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠥᠭᠥᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 3,4 ᠳ᠋ᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 1,2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 3,1 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠃ᠺᠮ᠃km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃ 5185 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 27 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 1663 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠥᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 26 ᠬᠡᠮ᠂ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ+22 ᠬᠡᠮ᠂ 180-250 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ: ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠲᠤᠤᠵᠠ᠂ ᠺᠠᠷᠢᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨᠡ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

5 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 4 ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ: ᠪ᠃ᠺᠯᠠᠰᠪᠠᠢ᠂ ᠪ᠃ᠬᠠᠨᠠᠨ᠂ ᠲ᠃ᠨᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠯ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ-2012 ᠣᠨ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ