ᠰᠠᠭᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠠᠭᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ 1604 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰaᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ 1540-1586 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ "ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠡᠴᠡᠨ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ . ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[1]

ᠰᠠᠭᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠬ᠃ᠪᠠᠲᠤᠲᠥᠶᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ: ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ [1]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ