ᠰᠠᠬᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠬᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠰᠠᠬᠠ(ᠯᠠᠷ) / ᠰᠠᠬᠠ ᠣᠮᠦᠺ
ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠶᠠᠺ ᠲᠤ
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ → ᠵᠠᠬ᠎ᠠ
ᠰᠠᠬᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠰᠠᠬᠠ᠂ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 480 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 478,085 (2010)[1]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠰᠠᠬᠠ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠬᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ (1939 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ)
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠦ «ᠠᠢ» ᠦᠵᠡᠯ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ

ᠰᠠᠬᠠ́ (ᠰᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠬᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠰᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ], ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠠᠭ ᠠҥᠬᠠᠢ ᠰᠠᠬᠠᠯᠠᠷ - ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ «ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠺ ᠲᠤ, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠶᠠᠺᠤ ᠳᠤ], ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠺ ᠲ ᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ Yakuts, ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ - - ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ «jaqa» (ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠳᠦ «ᠵᠠᠬ ᠠ») ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ «ᠶᠠᠬ» + ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠳᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠤᠳ ᠤᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ) — ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ