ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</table> ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷلبنان,‎‎ ᠯᠦᠪᠨᠠᠨ),[4] ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷالجمهورية اللبنانية‎‎, ᠠᠯᠢ-ᠵᠢᠮᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ-ᠯᠦᠪᠨᠨᠶ᠋ᠢ) — ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ. ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 225 km ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠᠲᠡᠢ 375 km ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠰᠷᠸᠯᠲᠠᠢ 79 km ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ - 10,452 ᠺᠮ²᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠯᠢᠪᠠᠨ ᠤ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠺ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳ 3,088 ᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠦᠷᠨᠠᠲ ᠠᠰ ᠰᠤᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ - 4.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 90% ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ᠂ 5 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠮᠧᠨᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ 60% ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠥᠰᠥᠶᠢᠯᠮᠡᠨ (27% ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠨᠢ᠂ 27% ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ 6% ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢ), 39% ᠨᠢ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (2009) "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). Retrieved on 22 September 2010.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Lebanon. International Monetary Fund. 19 April 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. HDRO (Human Development Report Office United Nations Development Programme. United Nations (2011). 2 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. ᠴ᠃ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂᠎ᠠ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠡᠳᠡᠪ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠣᠷᠣᠰ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ" (1982) ᠍ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ "ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ "ᠯᠦᠪᠨᠠᠨ" ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ
اَلْجُمْهُورِيَّة اَللُّبْنَانِيَّة
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ كلّنا للوطن
Kulluna lil-watan
«ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠨ ᠡ»
ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠪᠧᠢᠷᠦ᠋ᠲ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠠᠪ1
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠥᠱᠧᠯ ᠰᠤᠯᠠᠶᠢᠮᠠᠨ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠵᠢᠪ ᠮᠢᠺᠠᠲᠤ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
 -  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1943 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 10,452 km2 (161)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 1.6
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2008) 4,224,000[1] (126)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 404 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $61.444 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2] ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ 83  ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $15,522[2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ57 ᠳᠦ
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $39.039 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2]  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ80 ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $9,862[2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ63]])
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.739[3] (ᠰᠠᠶᠢᠨ) (71)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠹᠦᠨᠲ (LBP)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .lb
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +961
1ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠶᠢᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃</small>
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ&oldid=393195》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ