ᠯᠧᠨᠨᠢ ᠤᠣᠯᠺᠧᠨᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠯᠧᠣᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠷᠢᠨᠳᠣᠯᠢᠹ "ᠯᠧᠨᠨᠢ" ᠤᠣᠯᠺᠧᠨᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Leonard Randolph "Lenny" Wilkens; 1937 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28, ᠪ ᠲᠦᠹᠣᠷ ᠲᠤ-ᠰᠲᠠᠪᠧᠰᠠᠨ᠋ᠲ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃

ᠤᠣᠯᠺᠧᠨᠰ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂[1], 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[2] ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1996 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ 19692005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ «ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠤᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠢᠺᠰ ᠢ» 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠣᠯᠺᠧᠨᠰ 1,332 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 1155 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠵᠦ «NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 10 ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠢᠳᠡ» ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Leonard R. "Lenny" Wilkens (player) Hall of Famers. hoophall.com. Basketball Hall of Fame. 2014-11-15 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Leonard R. "Lenny" Wilkens (coach) Hall of Famers. hoophall.com. Basketball Hall of Fame. 2014-11-15 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. The NBA at 50. nba.com. NBA Media Ventures, LLC. 2014-11-15 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ