ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠯᠣᠨᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ London Underground).

《Pickering》 ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ