ᠯᠢᠭᠨᠢᠼ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (1760 ᠣᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠯᠢᠭᠨᠢᠼ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ: ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1760 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠯᠢᠭᠨᠢᠼᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠧᠽᠢ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ)
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠫᠷᠦᠰ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ
ᠶᠡᠬᠡ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠤ ᠡᠷᠨᠰᠲ ᠹᠣᠨ ᠯᠠᠦ᠋ᠳᠠᠨ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ
30,000 25,000

ᠯᠢᠭᠨᠢᠼ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Schlacht bei Liegnitz) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1760 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ saw ᠶᠡᠬᠡ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠦᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠡᠷᠨᠰᠲ ᠹᠣᠨ ᠯᠠᠦ᠋ᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠣᠬ᠎ᠠ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠧᠽᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠯᠢᠭᠨᠢᠼ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠠᠦ᠋ᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠫᠷᠥᠰᠰᠴᠤᠳ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠸᠠᠭᠣᠨ ᠢ ᠭᠷᠠᠨᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠫᠷᠥᠰᠰᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠯᠶᠣᠫᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠹᠣᠨ ᠳᠠᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠭ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠡᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠫᠷᠥᠰᠰᠴᠤᠳ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ