ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ
ليبيا
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ ليبيا ليبيا ليبيا
«ᠯᠢᠪᠢ᠂ ᠯᠢᠪᠢ᠂ ᠯᠢᠪᠢ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠲᠷᠢᠫᠣᠯᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠠᠪ[a]
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ: ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ
 -  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠ ᠠᠪᠳᠤᠯᠢ ᠵᠠᠯᠢᠯ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠪᠳᠤᠯᠢ ᠷᠠᠬᠢᠮ ᠠᠯᠢ-ᠺᠢᠪ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠠᠰ 1947 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 
 -  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ 1951 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1,759,541 km2 (17)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2009) 6,365,563 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2006) 5,670,688[b] (102)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 3.6 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $90.841 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $13,846[1] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $71.336 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $10,873[1] 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.760[2] (ᠰᠠᠶᠢᠨ) (64)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠷ (LYD)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .ly
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +218
a. ^  ᠯᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ᠃ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠥᠨ ᠪᠧᠷᠪᠧᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
b. ^  350,000 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ ليبيا Lībiyā, ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ الجمهورية الليبية) — ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ. ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠨᠢᠭᠧᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠᠲᠤᠨᠢᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

1.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢ 90% ᠨᠢ ᠴᠥᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ 4 ᠍ ᠳᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ[3]᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠷᠢᠫᠣᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 5.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ 1.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠲᠷᠢᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠹᠧᠽᠽᠠᠨᠺᠢᠷᠧᠨ ᠤᠺᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ДНБ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ[4][5]

ᠯᠢᠪ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ[6]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Libya. International Monetary Fund. 2011-09-26 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Human Development Report 2011. United Nations (2011). 2 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. U.N. Demographic Yearbook, (2003), "Demographic Yearbook (3) Pop., Rate of Pop. Increase, Surface Area & Density"<u>, United Nations Statistics Division</span> </li>
  4. Annual Statistical Bulletin, (2004), <u>"World proven crude oil reserves by country, 1980–2004"<u>, O.P.E.C., Accessed July 20, 2006
  5. World Economic Outlook Database, (April, 2006), <u>"Report for Selected Countries and Subjects"<u>, International Monetary Fund, Accessed July 15, 2006
  6. Libya Flag. 2008-06-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. </ol>


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠯᠢᠪᠢᠶ ᠠ&oldid=431984》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ