ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠯᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠩᠹᠦ᠋  ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2006ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠲᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠨ ᠲᠣᠣᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ881 ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 33 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1.8ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ 6.8ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ