ᠯᠡᠨᠰ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠯᠡᠨᠰ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ
NIH-lancearm2.jpg

ᠳᠤᠭᠤᠢ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠡᠨᠰ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1971 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠫᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠸᠺᠰᠰ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠢᠳᠡᠨᠢ 2000 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠰᠣᠯᠠ 1993 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠯᠡᠨᠰ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Lance Edward Armstrong, 1971 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠴᠢᠨ ᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 1998 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠧ ᠹᠷᠠᠨᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 1999 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 2005 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ 7 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠲᠣ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠴᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ