ᠮ.ᠳᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠨᠠᠨᠵᠠᠪ ᠳᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ᠂ 22 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ᠂ 《ᠰᠣᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》 ХХК ᠍ ᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ II ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠪᠪᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 《ᠰᠤᠷ ᠰᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ