ᠮ-4

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠢᠽᠣᠨ ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠮ-4

ᠮ-4 ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠮᠢᠰᠥᠱᠧᠸᠡᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮ-4&oldid=349126》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ