ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠶᠢᠰᠩᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠶᠢᠰᠩᠯ (MCS International) ХХК ᠨᠢ 1993 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ
 • 3 ᠬ 6 МВт ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ
 • 220 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ЦДАШ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠥᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ
 • ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
 • ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 • СКАДА/SCADA ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
 • ᠲᠦᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
 • ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠯᠲᠡ
 • ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠶᠢᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠥᠯ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 • ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦ ᠭᠢᠳ᠋ᠷᠠᠪᠯᠢᠺ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠥᠯ᠂ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠨ ᠢ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠰᠡᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ
 • ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ
 • ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ
 • ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 • ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ
 • ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ
 • ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ
 • ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠼᠧᠬᠡ
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠰᠥᠯ
 • ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠨ ᠢ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
 • ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ
 • ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ