ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺᠰ
ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1997
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ 190

ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺᠰ (MCS Electronics) ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ᠂ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠴᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

2013 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮ-ᠰᠢ-ᠡᠰᠡ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ITZone ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ITZone ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠴᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ 4 ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ

  • ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ᠂ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
  • ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ
  • ᠲᠥᠰᠥᠯ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠴᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
  • ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ