ᠮᠧᠺᠺᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ: "ᠤᠮᠮ ᠠᠯᠠ ᠺᠦ᠋ᠷᠠ (ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ)"
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 21°25′N 39°49′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠮᠤᠵᠢ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠮᠡᠶᠢᠷ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
 - ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠥᠨᠳᠥᠷ 277 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2007) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
 - ᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 2,500,000
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+3
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ (5 ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ +966-2
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: www.holymakkah.gov.sa

ᠮᠧᠺᠺᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠺᠺᠠ(ᠬ), ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠮᠠᠺᠺᠠᠬᠤ ᠠᠯᠠ-ᠮᠤᠶᠢᠷᠷᠠᠮᠤᠬᠤ, ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ مكّة المكرمة ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠭ᠂ ᠺᠠᠪᠠ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠧᠺᠺᠠ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠵᠵ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠳᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠧᠺᠺᠠ ᠨᠢ ᠡᠰᠢᠮᠠᠧᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠥᠩᠴᠢ ᠮᠤᠬᠤᠮ ᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠰᠤᠨ ᠮᠧᠺᠺᠠᠳ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 966 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠧᠺᠺᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠢᠪ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠦ᠋ᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠧᠺᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠺᠺᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠠᠺᠺᠠᠬᠤ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠧᠵᠠᠽ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1,700,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠧᠳᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ 73 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 277 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Mecca
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠧᠺᠺᠠ&oldid=432022》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ