ᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
Platinum-Iridium meter bar.jpg
1889-1960 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲᠠᠯᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ-ᠢᠷᠢᠳᠢᠦ᠋ᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ)
ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ СИ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ
ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ

ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ СИ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠍ ᠍ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ (ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ .

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 1 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠴᠠᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ 1/10,000,000 ᠍ ᠍ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ 1960 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ (The General Conference on Weights and Measures):

  • 1 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠸᠠᠺᠦ᠋ᠮ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ᠂ 1/299,792,458 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠧᠲ᠋ᠷ&oldid=374813》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ