ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠥᠰᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠫ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠯᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠥᠰᠥ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠰᠥᠲᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲᠦ᠋ᠷ᠂ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ 16,330 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2 ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 11 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ 2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ:

  1. ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ (ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ)
  2. ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ (ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠷᠺᠲ᠋ᠢᠳ᠋, ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠍ ᠢ ᠬᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ)
ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠰᠥ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Glacier

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ