ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠺᠦᠬᠥᠥ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ (白鵬翔)
277px-Hakuho 2012 January.jpg
ᠱᠢᠺᠣᠨᠠ ᠬᠠᠺᠦᠬᠤᠤ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ
ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1985 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ 192 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠵᠢᠩ 155 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠶᠠᠭᠢᠨᠤ᠋ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 1174 ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 972᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 202᠂ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ 33 (90 ᠪᠠᠱᠣ)
ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 1032 ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 878᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 154᠂ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ 33 (71 ᠪᠠᠱᠣ)
ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ {{{ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ}}}
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 1ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 2ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ 2001 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ {{{ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ}}}
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
2016 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)

ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ( Мөнхбатын Даваажаргал) ᠨᠢ 1985 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11  ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ 69 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)᠃ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠺᠦᠬᠤᠤ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ (白鵬翔, はくほう しょう) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 22 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 69 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤᠤᠴᠢᠳ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠤᠮᠤᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠠ᠃

ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

10-12ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋᠌ᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ; ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

2000ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ(ᠺᠢᠷᠢᠯ᠄ Даваагийн Батбаяр; ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ᠄ ᠺᠢᠤᠺᠦ᠋ᠰᠠᠨ ᠨᠤᠪᠤᠷᠦ᠋ 旭鷲山 昇) ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ 6 ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠰᠠᠺᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠸᠽᠸᠰᠤᠺᠤ᠋ (摂津倉庫) ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ(部屋) ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ "I don't want to go back..."ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ(旭鷲山 昇) ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠤᠤᠰᠢᠮᠠ(大島) ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠢᠶᠠᠭᠢᠨᠤ᠋ (宮城野᠄ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠺᠦ᠋ᠪᠠᠶᠠᠮᠠ ᠮᠠᠰᠠᠺᠦᠨᠢ᠂竹葉山真邦) ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋᠌ᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

2001ᠤᠨ ᠤ 3ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂

2004ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1174 ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 972᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 202᠂ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ 33 (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 90 ᠪᠠᠱᠣ᠌᠄ 場所)᠃ (81 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ 場所)᠃

ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ(幕内) ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1032 ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 878᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 154᠂ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ 33 (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 71 ᠪᠠᠱᠣ᠄ 場所)᠃

ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ(幕内) ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 36ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ᠂

ᠵᠢᠦ᠋ᠷᠢᠤ᠋ (十両) ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 1ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (殊勲賞) 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂

ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (敢闘賞) 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (技能賞) 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

</span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠤᠨᠦᠺᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #18
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #97
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #55
4–3
 </td>
<tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2002 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #33
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #98
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #38
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #23
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #44
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #28
4–3
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2003 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #16
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #54
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #44
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #30
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #23
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #9
6–1
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2004 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #12
9–6
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #8
12–3
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #16
12–3
</td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #8
11–4
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #3
8–7
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #1
12–3
</td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2005 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ
11–4
</td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
8–7
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
9–6
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
6–3–6
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #1
9–6
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ
9–6
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2006 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
13–2
</td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ
13–2[1]
</td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) #3
14–1[2]
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ)
13–2
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ)
8–7
 </td> <td style="background-color:#CCC">
ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ
0–0–15</td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2007 ᠣᠨ </th> </span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) #3
10–5
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ)
13–2[1]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ)
15–0
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
11–4
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2008 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
11–4
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2[3]
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2009 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1[1]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1[4]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1[1]
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2010 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1[5]
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2011 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> <td style="background-color:#CCC">ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ</td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2012 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2[6]
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
10–5
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2013 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
12–3
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
15–0
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
13–2
 </td> </span></span><td style="border-style:solid; border-width:5px; border-color:Green; background-color:#98FB98">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ)
14–1
 </td> <th>x</th> </tr> <tr style=《font-size:80%; line-height:150%》> <td colspan=7>ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠥᠨᠵᠢᠭᠡ》 ᠍ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠶᠣ᠂ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ: =ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ =ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ =ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ     ᠪᠤᠰᠤᠳ: =ᠺᠢᠨᠪᠣᠰᠢ(ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠳᠤ)
ᠵᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠢᠤᠨᠦᠺᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠴᠣᠯᠠᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) - ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) - ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ - ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ - ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ (《#ᠲᠣᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ)</td> </table>
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ᠠᠰᠠᠰᠢᠤᠷᠢᠶᠦ᠋ᠲᠡᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  2. ᠮᠢᠶᠠᠭᠢᠶᠠᠮ᠎ᠠᠲᠠᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  3. ᠠᠮ᠎ᠠ (ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠦᠵᠢ) ᠍ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  4. ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠦᠵᠢᠲᠡᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  5. ᠲᠣᠶᠣᠨᠣᠰᠢᠮᠠᠲᠠᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  6. ᠺᠠᠺᠥᠷᠢᠦ᠋ᠲᠡᠢ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ

ᠬᠠᠺᠦᠬᠤᠤ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ
1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠱᠣ (ᠣᠤᠰᠠᠺᠠ)
5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠪᠠᠱᠣ (ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ)
9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠺᠢᠶᠦᠦᠱᠢᠦᠦ ᠪᠠᠱᠣ (ᠹᠦᠺᠥᠣᠺᠠ)

2001 ᠣᠨ

x