ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1990-03-14) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ 2013 –48 ᠺᠭ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ 2009 –48 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ 2012 –48 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 2013 –48 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ 2009 –48 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>

ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 48 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2013), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2012), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ (2009, 2013), ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠤ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮ᠃ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠠᠨᠳᠠ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠵᠧᠩᠺᠣ" ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ [1]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ-ᠣᠳᠣ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]