ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠡᠷ</br>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 18°96′N 72°82′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠮᠤᠵᠢ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠮᠢᠰᠰᠠᠷ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
 - ᠮᠡᠶᠢᠷ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠥᠨᠳᠥᠷ 8 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2008) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
 - ᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 20,870,764
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 400 xxx
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ +022
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: www.mcgm.gov.in

ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ (ᠮᠠᠷᠠᠲ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡ: मुंबई), ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠮᠪᠧᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠰᠳᠢᠷᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃ 13.66 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠨᠠᠪᠢ ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠨᠧ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠᠲᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠢᠭᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠍ ᠦ 5 ᠬᠤᠪᠢ ᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ 25 ᠬᠤᠪᠢ ᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 40 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 70 ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠪᠣᠮᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠮᠪᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠯᠢᠪ ᠤᠳ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠳᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋, ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽᠡᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠮᠪᠣᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠤᠮᠪᠠᠢ&oldid=432044》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ