ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ — ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ - ᠳᠠᠭᠤᠷ ӨЗХ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ - ᠳᠠᠭᠤᠷ ӨЗХ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 10,500 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 320,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2004 ᠣᠨ)

ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ — ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 莫力达瓦达斡尔族自治旗) — ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ. ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠴᠥᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 10,500 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ 320,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 80% ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 9% ᠪᠤᠶᠤ 30,497 ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

  • ᠨᠢᠷᠵᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ)
  • ᠬᠤᠨᠢᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠪᠤᠤᠱᠠᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠬᠠ ᠳᠠ ᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠲᠠᠪᠤᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
  • ᠪᠠᠶᠠᠨ – ᠡᠪᠡᠩᠬᠡ ᠱᠢᠶᠠᠨ
  • ᠳᠤᠷᠠᠯ – ᠡᠪᠡᠩᠬᠡ ᠱᠢᠶᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ