ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ Flag of Moscow (Russia).png ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (12) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 12 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2550 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 118—255 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 11,612,943 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ᠃) 15,512,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 4554.1 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 91.6% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 1.4% - ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ
1.4% - ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ 1.3% - ᠠᠷᠮᠧᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
1147 ᠣᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠰᠣᠪᠢᠨᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+4)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 495 (496, 498, 499)
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 101000—135999
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 77, 97, 99, 177, 197, 199
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ mos.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Sheremetyevo Intertnational airport.webm
ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠱᠧᠷᠮᠧᠲ᠋ᠶ ᠡᠪ

ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ 11,503,501 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃[1] ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠣᠲᠠ (ᠵᠢᠸᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ) ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[2]

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠱᠠᠰᠢᠨᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺᠷᠧᠮᠯ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠣᠰᠺᠣᠪᠰᠺ ᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠧᠨ) ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 12 ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ 182 ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 1935 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ&oldid=432041》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ