ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠧᠷᠠᠲ ᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ
ᠡᠵᠡᠮᠨᠡᠭᠴᠢ200 ᠬᠦᠮᠦᠨ (1972 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
ISO 639-3mhj

ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Moghol language, Mogholi, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ Могольский язык) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠧᠷᠠᠲ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠺᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ ᠺᠠᠷᠧᠽ ᠢ-ᠮᠤᠯᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠵᠠᠷᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ 1972 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃[1]

ᠦᠭᠡᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ[2]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ
1 "ᠨᠢᠭᠡ" "nika" "Yek"
2 "ᠬᠣᠶᠠᠷ" "qəyɑ̄r,qiar" "Do"
3 "ᠭᠤᠷᠪᠠ" "ɣurbɑ̄n," "Se"
4 "ᠳᠥᠷᠪᠡ" "dörbān" "Chahar"
5 "ᠲᠠᠪᠤ" "tabun" "Panj"
6 "ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ" "ɑsun,essun", "Shish" "Shesh"
7 "ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ" "dolon", "Huft" "Haft"
8 "ᠨᠠᠢᠮᠠ" "sɑlɑn" "Hasht"
9 "ᠶᠢᠰᠦ" "tosson" "Noh"
10 "ᠠᠷᠪᠠ" "ɑrbɑn" "Dah"

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Michael Weiers. 1972. Die Sprache der Moghol der Provinz Herat in Afghanistan (Sprachmaterial, Grammatik, Wortliste).
  2. https://mpi-lingweb.shh.mpg.de/numeral/Moghol.htm

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ