ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ-ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ-ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

  • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂
  • ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠡᠶᠢᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ
ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ! ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ! ᠵᠡᠳᠷᠠᠪᠰᠠᠳᠪᠤᠢ!
ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ! ᠰᠠᠶᠢᠨ! ᠮᠧᠨᠳ! ᠫᠷᠢᠤᠧᠲ!
ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!
ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ? ᠱᠢ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢᠪᠰᠢ? ᠴᠢ ᠺᠧᠨᠪ? ᠺᠠᠺ ᠲᠧᠭᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠲᠠ?
ᠴᠢᠨᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ? ᠰᠢᠩᠢ ᠨᠡᠷᠡ (ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠨᠢ) ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ? ᠺᠠᠺ ᠲᠠᠪᠤᠶ᠎ᠡ ᠢᠮᠢ?
ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ? ᠱᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠶ ᠲᠡᠢᠪᠰᠢ? ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠺᠧᠳᠲᠡ? ᠺᠠᠺ ᠲᠧᠭᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠲᠠ?
ᠴᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠢ? ᠱᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠣᠨᠣᠢᠪᠰᠢ? ᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯᠲᠡ? ᠲ ᠤ ᠣᠲ᠋ᠬᠦᠳᠠ ᠷᠣᠳᠣᠮ?
ᠴᠢ ᠬᠠᠨᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠢ?, ᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ? ᠱᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠬᠢᠢᠪᠰᠢ? ᠲ ᠤ ᠣᠲ᠋ᠬᠦᠳᠠ ᠷᠣᠳᠣᠮ?
ᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ? ᠱᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ һᠦᠷᠠᠨᠠᠪᠰᠢ? ᠭᠳᠧ ᠲ ᠤ ᠤᠴᠢᠱᠢᠰᠢ?

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠪᠢ᠂ ᠪᠢᠪ ᠶᠠ
ᠴᠢ ᠱᠢ ᠴᠢ ᠲ ᠤ
ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠧᠷ ᠣᠨ
ᠪᠢᠳᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠩᠷ᠂ ᠮᠠ ᠮ ᠤ
ᠲᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠨ ᠸ ᠤ
ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠ ᠲᠠᠩᠷ ᠸ ᠤ
ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠ ᠲᠠᠩᠷ ᠸ ᠤ
ᠲᠡᠳᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠨ ᠣᠨᠢ
ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠩ ᠫᠷᠠᠪ ᠤᠢ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠨ ᠯᠸ ᠤᠢ
ᠡᠨᠡ ᠡᠨᠡ ᠡᠩ ᠡᠲᠠᠲᠤ
ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠥᠭә, ᠣᠳᠠᠺ᠂ ᠰᠠᠺ᠂ ᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠳ
ᠡᠨᠳᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠨᠳᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠡᠳᠧᠰᠢ
ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠧᠨᠳ ᠲᠠᠮ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠥᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳᠥᠲᠡ᠂ ᠱᠢᠶᠢᠳ᠋ᠷ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠠҗᠤᠳ᠋ᠺ ᠪᠯᠢᠰᠺᠢ
ᠠᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠣ᠂ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠤᠤҗᠮ᠂ ᠰᠢᠯᠢҗᠯᠠһᠨ ᠳᠠᠯᠧᠺ ᠦ
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠧᠩᠨ ᠣᠳᠣᠨ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠢᠷ ᠳᠪᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠪᠠᠨ һᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠷᠢ
ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦᠷᠡᠪᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠠᠨ ᠴᠧᠲ ᠤᠷᠧ
ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠫᠢᠲ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠺᠥᠩ᠂ ᠺᠥᠮᠨ ᠴᠧᠯᠣᠸᠧᠺ
ᠨᠡᠷᠡ ᠨᠡᠷᠡ ᠨᠧᠷᠨ ᠢᠮᠢ
ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠰᠬᠡ᠂ ᠠᠪᠠ ᠡᠴᠺ᠂ ᠪᠠҗᠠ᠂ ᠳәәᠳә, ᠠᠺ ᠣᠲ᠋ᠧᠼ
ᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠵ ᠤ ᠡᠺ᠂ ᠠᠺ ᠮᠠᠲ
ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠤ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ
ᠡᠮ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠡᠬᠢᠨᠡᠷ᠂ һᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠺᠦ᠋ᠺ ᠲᠤ ᠺᠥᠩ᠂ ᠡᠮ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠһᠠ᠂ ᠭᠧᠷᠩᠨ ᠵᠧᠨᠱᠢᠨᠠ
ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠨ ᠡᠺᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠤ ᠮᠤᠵᠢ
ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ һᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠭᠧᠷᠩᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠһᠠ ᠵᠧᠨᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠢᠪᠦᠨ ᠺᠦ᠋ᠺ ᠲᠤ᠂ ᠦᠷᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ᠂ ᠨᠢᠯᠬᠢ᠂
ᠢᠰᠦәᠯᠠә, ᠭᠣᠭᠣᠭ᠂ ᠺᠺᠦᠯ᠂ ᠪᠠһ
ᠷᠧᠪᠶᠣᠨᠣᠺ
ᠬᠡᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦᠭᠢᠪᠦᠨ ᠺᠪᠡᠦᠨ ᠮᠠᠯᠢᠴᠢᠺ
ᠥᠬᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠺᠨ ᠳᠧᠸᠣᠴᠺᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠷ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠠᠨᠳᠤ ᠢᠨᠦᠭ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭ
ᠥᠩᠭᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠺᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢ
ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠦᠭᠡ ᠺᠺ ᠰᠢᠨ ᠦ
ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠣһᠠᠨ ᠽᠧᠯ ᠢᠶᠣᠩ ᠤᠢ
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠶᠣᠯᠲ ᠤᠢ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠭᠠᠨ ᠴᠠһᠠᠨ ᠪᠧᠯ ᠤᠢ
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠶᠠᠩ ᠤᠢ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠨᠢ hᠦᠨᠢ ᠰᠡ ᠨᠣᠴᠢ
ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠥᠨ ᠤᠲ᠋ᠷᠣ
ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠧᠨᠢ
ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠨһᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠲᠷᠠ
ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠥᠴᠺᠯᠳᠤᠷ ᠸᠴᠧᠷᠠ
ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠳᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠩ ᠢ ᠨᠡᠳ᠋ᠧᠯᠶᠠ
ᠵᠢᠯ᠂ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ җᠢᠯᠡ᠂ ᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠥ᠂ ᠣᠨ ᠭᠣᠳ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠨᠼᠧ
ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ һᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠨᠠ
ᠣᠳᠣ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠽᠸᠧᠽᠳᠠ
ᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤһᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠸᠣᠳᠠ
ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠮᠦᠷᠡᠨ һᠣᠯ᠂ ᠮᠥᠷᠦᠨ һᠣᠯ ᠷᠧᠺᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠤᠷ ᠣᠽᠧᠷᠣ
ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠧᠨᠭᠰ ᠮᠣᠷᠧ
ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠪһᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠰᠣᠯᠢ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠩ ᠺᠠᠮᠧᠨᠢ
ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠡᠯ ᠡһᠡᠩ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠂ ᠱᠣᠷᠠ ᠫᠧᠰᠣᠺ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ һᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠱᠣᠷᠠ ᠽᠧᠮᠦ᠋ᠯᠢᠶᠠ᠂ ᠫᠣᠴᠸᠠ
ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠯᠠᠺᠣ
ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠧңᠭᠷ᠂ ᠣһᠲᠷһᠤ ᠨᠧᠪᠣ
ᠰᠠᠯᠬᠢ hᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠠᠯᠺᠨ ᠸᠧᠲ᠋ᠧᠷ
ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠠhᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠨᠸᠭ
ᠮᠥᠰᠥ ᠮᠦᠯhᠡᠩ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠯᠶᠣᠳ
ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠯ һᠠᠯᠠ ᠣᠭᠣᠨᠢ
ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠭᠣᠷᠠ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠһᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠂ әᠮᠳᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠲᠠᠨᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭ᠎ᠠhᠠᠨ ᠵᠠһᠰᠨ᠂ ᠪᠧᠷᠰᠭ ᠷ ᠤᠪᠠ
ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠱᠤᠪᠠᠭᠤᠨ ᠱᠣᠪᠤᠨ᠂ җᠢᠪᠢᠷᠳᠤᠨ ᠫᠲ᠋ᠢᠴᠠ
ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠨᠣᠬᠠ ᠰᠣᠪᠠᠺᠠ
ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠮᠣһᠠ ᠽᠠᠮᠸᠢ
ᠥᠲᠥ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠦᠲᠦᠨ ᠥᠲᠦᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠬᠠ ᠴᠧᠷᠪᠢ
ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠧᠷᠧᠸᠣ
ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠴᠢᠴᠢә ᠫᠠᠯᠺᠠ
ᠣᠢ᠂ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠣᠢ ᠥ᠂ ᠥ ᠮᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠱᠤhᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠯᠧᠰ
ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠽᠧᠮᠰᠢ᠂ ᠲᠧᠮᠰᠠᠨ᠂ ᠽᠧᠷ ᠽᠧᠮᠰᠢ ᠹᠷᠦᠺᠲ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠡᠩᠭᠡ ᠡᠺᠨ ᠰᠧᠮᠢ
ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠠᠪᠱᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠬᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠴᠢᠷ ᠯᠢᠰ ᠲᠦ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠨᠳᠡһᠡᠩ ᠤңᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ᠂ ᠢᠣᠽᠤᠷ᠂ ᠪᠧᠲ᠋ᠺ ᠺᠣᠷᠧᠨᠢ
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠰᠦᠭ ᠴᠧᠵᠠᠭ ᠴᠸᠧᠲ᠋ᠣᠺ
ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠣһᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠡᠯᠭᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠭ ᠲᠷᠠᠪᠠ
ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭᠣᠰᠣᠷ᠂ ᠪᠦᠴᠡ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠧᠧᠰᠨ᠂ ᠣᠭᠣᠰᠣᠷ᠂ ᠪᠦᠴᠡ᠂ ᠠᠷᠤһᠮҗ,
ᠽᠧᠯ᠂ ᠤᠶᠠ
ᠸᠧᠷᠸᠧᠺᠠ
ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ ᠠᠷᠤhᠠᠨ ᠠᠷᠰᠠᠨ ᠺᠣᠵᠠ
ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠪ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯһ ᠮᠢᠰᠣ
ᠴᠢᠰᠤ ᠱᠤһᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠺᠷᠣᠪᠢ
ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠠһᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠢ
ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠһᠣᠨ᠂ ᠥᠬᠡᠨ ᠥᠺᠨ᠂ ᠬᠣᠣᠷһᠨ ᠵᠢᠷ
ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠦᠨᠳᠣᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠨ ᠶᠠᠶᠢᠴᠠ
ᠰᠡᠭᠦᠯ һᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠦᠯ ᠬᠪᠣᠰ ᠲᠤ
ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠦᠰᠦ ᠦһᠡᠩ ᠦᠰᠦᠨ ᠸᠣᠯᠣᠰ
ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯһᠠ ᠭᠣᠯᠣᠸᠠ
ᠴᠢᠬᠢ ᠱᠡᠬᠡᠨ ᠴᠢᠺᠠᠨ ᠤᠬᠠ
ᠨᠢᠳᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠨᠶᠦᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠭᠯᠠᠽ
ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠱᠧᠺᠠ
ᠠᠮᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠷᠣᠲ
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠺᠧᠯᠨ ᠢᠵᠠ ᠤᠺ
ᠬᠥᠯ ᠬᠦᠯᠡ ᠺᠦᠯ ᠨᠣᠭ
ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠦᠪᠳᠡᠭ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠺᠣᠯᠧᠨᠠ
ᠭᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠲᠤᠷ ᠭᠠᠷ һᠠᠷᠤ᠂ ᠮᠣᠲ᠋ᠷ ᠷᠦᠺᠠ
ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠭᠡᠳᠡhᠡᠩ ᠭᠧᠰᠨ ᠵᠢᠪ ᠲᠤ᠂ ᠺᠢᠱᠺᠢ
ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠶᠷᠭᠠᠨ ᠨᠤᠷһᠨ ᠰᠫᠢᠨᠠ
ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠥᠷᠥᠴᠡ ᠰᠡᠵᠢ ᠴᠧᠧҗ, ᠥᠷᠴᠢ ᠭᠷᠦᠳᠢ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠵᠦᠷᠺᠨ ᠰᠧᠷ ᠲᠼᠧ
ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠡᠯᠭᠡᠨ ᠡᠯᠺᠨ ᠫᠧᠴᠡᠨᠢ
ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠷᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠣᠴᠺᠢ
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠯᠦᠪᠤᠪᠢ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠠᠨᠤᠭᠴᠢ ᠰᠲᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠣᠷᠣᠳ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠦᠲ᠋ᠠᠭ
ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠭᠧᠷ ᠳᠣᠮᠣ
ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ һᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠤᠯᠢᠽᠠ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠧᠯᠭᠦᠷ ᠮᠠᠭᠠᠽᠢᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠩ ᠫᠧᠰᠨᠢ
ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠳᠧᠵᠳᠠ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠲᠠ ᠤᠲᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠤᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠸ ᠤᠰᠣᠺᠢ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠺᠥᠩ ᠳᠦ ᠲᠢᠵᠶ ᠤᠢ
ᠪᠦᠬᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠭ ᠤ᠂ ᠪᠥᠭᠭᠥᠳᠡ ᠴᠤһᠠᠷᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠸ ᠢᠶ᠎ᠠ
ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠢᠺ ᠪᠣᠯᠱᠣᠢ
ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠯ᠂ ᠢᠺ᠂ ᠢᠺәᠷ ᠮᠨᠠᠭ
ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠥᠭᠡᠺᠨ᠂ ᠰᠥᠩ᠂ ᠨᠸᠴᠺᠨ ᠨᠧᠰᠺᠣᠯᠺᠣ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠһ᠂ ᠪᠢᠴᠺᠨ᠂ ᠨᠸᠴᠺᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨᠷ ᠮᠠᠯᠠ
ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠰ ᠤ ᠬᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠵᠡ ᠪᠢᠴᠺᠨ᠂ җᠢҗᠭ᠂ җᠠ ᠬᠢᠨ᠂ ᠦᠴᠺᠨ ᠮᠠᠯᠧᠨᠺᠢ
ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠨәᠷᠨ᠂ ᠨәᠷᠬᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠲᠣᠨᠺᠢ
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠺᠢᠲᠤᠨ᠂ ᠺᠦᠭᠰᠡᠭәᠰᠨ ᠬᠣᠯᠣᠳᠣᠩ ᠤᠢ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠩ ᠨᠣᠸ ᠤᠢ
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠤᠱᠠᠩ ᠺᠥᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠰᠢ
ᠵᠥᠪ ᠵᠦᠪ ᠴᠢᠺ᠂ ᠵᠥᠪᠢᠨәᠷ ᠫᠷᠠᠸᠢᠯᠢᠨᠢ
ᠰᠠᠶᠢᠨ һᠠᠶᠤᠨ ᠰәᠨ᠂ ᠰәәᠲә, һәәᠸһә ᠬᠣᠷᠣᠰᠢᠢ
ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠤ᠂ ᠠᠨᠠᠬᠠᠢ ᠫᠯᠣᠬᠣᠢ
ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠪᠡᠷ ᠴᠢᠰᠲ ᠤᠢ
ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠬᠡ ᠰᠡᠬᠡ һᠣ᠂ ᠴᠢᠺ᠂ ᠱᠤᠳ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷһ ᠫᠷᠢᠮᠠᠢ
ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠲᠦᠭᠡᠷᠶᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠂ ᠮᠣһᠯᠴᠦᠭ᠂ ᠳᠤһᠤ ᠺᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠢ
ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠱᠣᠪᠬᠣ ᠬᠤᠷᠰᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠦᠵᠢᠷᠦᠲә, ᠢᠷᠲᠦә ᠣᠰᠲ᠋ᠷ ᠤᠢ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠨ ᠺᠧᠨ᠂ ᠺᠧᠮᠪ᠂ ᠺᠧᠮᠪᠢ ᠺᠲ᠋ᠣ
ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠺᠧᠽә ᠺᠣᠭᠳᠠ
ᠤᠤ᠂ ᠤᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠤ ᠶᠦᠩ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮᠪ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮᠪᠢ ᠴᠲ᠋ᠣ
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠳᠤ᠂ әᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠ ᠭᠳᠧ
ᠶᠠᠵ᠂ ᠬᠡᠷ ᠬᠡᠷ ᠶᠠһҗ, ᠶᠠһᠠᠳᠠ ᠺᠠᠺ
ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠤᠬᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠯᠬ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠬ ᠫᠢᠲ
ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ᠶᠡᠯᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠢ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠬ᠂ ᠵᠣᠬ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠰᠦᠲ
ᠬᠥᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡ ᠺᠺᠬ ᠰ ᠠᠴᠠᠲ
ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠯᠶᠡᠭᠡ ᠦᠯᠦәᠬ᠂ ᠰᠦᠨᠬ ᠳᠤᠲ
ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠯᠬᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠬᠤᠯᠬᠠ әᠮᠰᠬᠯᠬ᠂ әᠮᠰᠬᠯᠳᠬ᠂ ᠺᠢһәᠨ ᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠳ ᠤᠱᠠᠲ
ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠬᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠨᠧᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨәᠬ᠂ һᠣᠴᠺᠩᠬ ᠰᠮᠧᠢᠲ ᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠ ᠦᠵᠡᠬ᠂ ᠬᠠᠷᠬ᠎ᠠ᠂ һәәᠬᠬ᠂ ᠱᠤᠬᠢᠬᠤ ᠸᠢᠳᠢᠲ
ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠠ ᠰᠣңᠰᠬ ᠰ ᠤᠱᠠᠲ
ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠢ ᠮᠧᠳᠬ᠂ ᠮᠧᠳҗәᠬ ᠵᠠᠨᠠᠲ
ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ᠂ ᠱᠪᠰᠢᠭᠡ ᠰᠠᠩᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠬ᠂ ᠰ ᠲᠦᠺᠯᠬ ᠳᠤᠮᠠᠲ
ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠩᠰᠢᠬᠦ ᠦᠨᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷᠴᠢᠯᠬ᠂ ᠱᠢңᠱᠬ ᠨᠶᠬᠠᠲ
ᠠᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠬᠠ әәᠬ᠂ ᠰᠦᠷᠳ᠋ᠬ ᠪᠢᠲ ᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠬᠤ ᠤᠨᠲᠠᠬᠠ ᠤᠨᠲᠠᠬ᠂ ᠨᠥᠭᠡᠷᠰᠬ ᠰᠫᠠᠲ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠷᠬᠠ ᠪәәᠬ᠂ җᠢᠷһᠬ᠂ ᠪәәᠷᠰᠬ ᠵᠢᠲ
ᠦᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠺᠬ᠂ ᠥңᠭᠷᠬ ᠤᠮᠢᠷᠠᠲ
ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠢᠬᠠ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠤᠪᠢᠸᠠᠲ
ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠰᠤᠬᠢᠬᠠ ᠴᠣᠺᠬ᠂ ᠴᠢᠴᠢᠬ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠷᠮᠳᠠᠬ ᠤᠳᠤᠷᠢᠲ
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠ ᠬᠤᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠷᠠ ᠺᠧᠬ᠂ ᠽᠧᠳᠯᠬ ᠷᠠᠽᠠᠳᠧᠯᠢᠲ
ᠬᠥᠪᠥᠬᠦ ᠲᠠᠮᠤᠷᠬᠠ ᠤᠰᠤᠴᠢᠬ᠂ ᠥᠭᠦᠮᠡᠬᠡ᠂ ᠺᠦᠪᠬ ᠫᠯᠠᠸᠠᠲ
ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠰᠬ ᠯᠧᠲ᠋ᠠᠲ
ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠣᠳᠬᠤ ᠶᠠᠪᠢᠬᠠ ᠢᠣᠪᠬᠣ᠂ ᠣᠳᠣᠬ᠂ ᠣᠴᠢᠬ ᠬᠣᠳᠢᠲ
ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠬᠡ ᠢᠷᠬᠡ᠂ ᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ
ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ һᠤᠤᠬᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠳᠧᠲ
ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠠ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠢᠲ
ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠢᠶ ᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠡ ᠳᠤһᠷᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠯᠬᠦ ᠸᠧᠷᠲ᠋ᠧᠲ
ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠬᠢ ᠥᠭᠬ ᠳᠠᠪᠠᠲ
ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠠ ᠪәᠷᠬ ᠳᠧᠷᠵᠠᠲ
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠷᠦᠬᠦ ᠲᠠᠲᠠᠬᠠ᠂ ᠵᠦᠳᠬᠡᠬᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬ᠂ ᠴᠢᠷᠬᠡ ᠲᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠱᠢ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠣᠶᠣᠬᠠ ᠤᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠲ
ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠢ ᠺᠧᠯᠬ᠂ ᠭᠢᠬᠤ ᠰᠺᠠᠽᠠᠲ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠠ ᠳᠤᠤᠯᠬᠤ ᠫᠧᠲ
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠢ᠂ ᠴᠣᠺᠬ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠬ ᠢᠭᠷᠠᠲ
ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠴᠣᠬᠤ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠺᠬ ᠭᠣᠷᠧᠲ
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠪᠦ ᠪᠢᠴᠢә, ᠪᠢᠴᠺә, ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠭᠠ᠂
ᠤᠭᠠһᠠᠷᠤ᠂ ᠪᠦ
ᠨᠧ
ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠪᠡᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠠ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠲᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠣңᠳᠠᠩ᠂ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠥᠭә ᠳᠠᠷᠤᠭᠣᠢ
ᠪᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠪᠠ
ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃.. hᠠ᠂ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠠᠯᠠ᠂ ᠺᠧᠮᠷ᠂ ᠺᠧᠮᠷҗәᠨ ᠶᠢᠰᠦᠯ
ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠧᠧᠷ ᠨᠠ (ᠴᠡᠮ ᠲᠠ)
᠍ ᠳᠦ/ ᠍ ᠳᠦ ᠰᠣ᠂ ᠍ ᠳᠠ/ ᠍ ᠳᠡ/ ᠍ ᠳᠣ᠋,
᠍ ᠲᠠ/ ᠍ ᠲᠡ/ ᠍ ᠲᠠ
᠍ ᠳᠦ/ ᠍ ᠳᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠸ (ᠴᠡᠮ ᠲᠠ)
᠍ ᠲᠠᠢ/ ᠍ ᠲᠡᠢ/ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠍ ᠲᠠᠢ/ ᠍ ᠲᠡᠢ/ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠍ ᠲᠠ/ ᠍ ᠳᠦә, ᠍ ᠯᠠ/ ᠍ ᠯᠠә ᠰ (ᠴᠧᠮ ᠲᠠ)

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ