ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
11-4-638.jpg
ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ 1206 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 1634 ᠤᠨ  ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ 35 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠣᠷᠤᠶᠢᠲᠠᠵᠤ ᠂ 428 ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ1911 ᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠬ ᠡ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠴᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 36 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠋ ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1206-1227
ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ 1227-1229 ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃
ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1229-1241
ᠲᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ (1243-1246) — ᠲᠦᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ 3 ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠃
ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1246-1248
ᠣᠭᠤᠯ ᠺᠠᠶᠢᠮᠥᠰ ᠬᠠᠲᠤᠨ 1248-1251 — ᠲᠦᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ 3 ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠃
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1251-1259
ᠠᠷᠢᠭᠪᠤᠬ᠎ᠠ (1260-1264) — 4 ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ᠃

ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1215-1294 1271-1294 ᠴᠽᠥᠩᠲ᠋ᠥᠶᠢᠨ (1271-1264)
ᠴᠵᠤᠸᠠᠨ (1264-1294)
ᠱᠢᠽᠤ
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1265-1307 1294-1307 ᠶᠤᠸᠠᠨᠴᠵᠢᠨᠢ (1295-1297)
ᠳᠠᠳᠡ (1297-1307)
ᠴᠡᠩᠵᠤᠨ
ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1281-1311 1307-1311 ᠴᠵᠢᠳᠠ
(1308-1311)
ᠤᠵᠤᠨ
ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1285-1320 1311-1320 ᠬᠤᠸᠠᠨᠼᠢᠨ
(1311-1320)
ᠵᠢᠨᠵᠤᠨ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1303-1323 1320-1323 ᠴᠵᠢᠴᠵᠢ
(1320-1323)
ᠢᠩᠵᠤᠨ
1276-1328 1323-1328 ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ
(1323-1328)
ᠵᠢ ᠬᠡ
(1328)
ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ
1230-1328 1328 ᠲᠢᠨᠢ ᠱᠦᠨᠢ
(1328)
ᠲᠢᠨᠢ ᠱᠦᠨᠢ ᠳ᠋ᠢ
ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1300-1329 1329 ᠲᠢᠨᠢ ᠯᠢ
(1329)
ᠮᠢᠨᠵᠤᠨ
ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1304-1332 1328-1329,
1329-1332
ᠲᠢᠨᠢ ᠯᠢ
(1328-1330)
ᠵᠢ ᠱᠦᠨᠢ
(1330-1332)
ᠸᠢᠨᠵᠤᠨ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1326-1332 1332 ᠵᠢ ᠱᠦᠨᠢ
(1332)
ᠨᠢᠨᠵᠤᠨ
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1320-1370 1333-1368 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠱᠦᠨᠢ ᠳ᠋ᠢ

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1320-1370 1333-1368 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠱᠦᠨᠢ ᠳ᠋ᠢ
ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1370-1378 元昭宗
ᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1378-1388

ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1388 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠥᠬᠦᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠥᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠡᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ
ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1389-1392
ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1392-1399
ᠭᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1400-1402
ᠦᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠬᠠ ᠬᠠᠭᠠ 1402-1408
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1403-1412
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1415
ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1425-1438
ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1433-1452
ᠠᠭᠸᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1453
*ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ-ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠥᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ᠃ 1453-1454
ᠦᠬᠡᠭᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ (1454-1465)
ᠮᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1465-1466

ᠴᠠᠬᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ
ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1472-1479
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1478-1516
[[ᠹᠠᠢᠢᠯ:|thumb|left|150px|
ᠵᠢᠨᠦᠩ
]]
ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1516
[[ᠹᠠᠢᠢᠯ:|thumb|left|150px|
ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
]]
ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1516-1547
ᠭᠦᠳᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1547-1557
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1557-1592
[[ᠹᠠᠢᠢᠯ:|thumb|left|150px|
ᠪᠤᠶᠠᠨ
]]
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1592-1603
ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1604-1634
[[ᠹᠠᠢᠢᠯ:|thumb|left|150px|
ᠡᠵᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
]]
ᠡᠵᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1634 - 1635

ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ
ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ) 1911-1924 — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢ 1446 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠯᠬᠠᠢᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ.

ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ 1361 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠫᠠᠭ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ
 • ᠮᠥᠰᠥᠶᠠ (1336-1337) (ᠪᠠᠭᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠳ᠋ᠱᠠᠾ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ)
 • ᠮᠤᠬᠠᠮ ᠳᠤ (1336-1338) (ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ)
 • ᠰᠠᠲ᠋ᠢ ᠪᠧᠺ (1338-1339) (ᠴᠣᠪᠠᠨ ᠍ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ)
 • ᠰᠤᠯᠠᠶᠢᠮᠠᠨ (1339-1343) (ᠴᠣᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠂ 1341-1343 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠴᠢᠷ ᠦᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
 • ᠵᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ (1339-1340) (ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ)
 • ᠠᠨᠤᠰᠢᠷᠸᠠᠨ (1343-1356) (ᠴᠣᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ)
 • II ᠭᠠᠵᠠᠨ (1356-1357) (ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ)

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠫᠧᠷᠰ (ᠬᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠍ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠳ:"

 • ᠲᠤᠭᠠᠢᠲᠡᠮᠦᠷ (1338-1353) (1338-1349 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠲ ᠦᠳ; 1338-1339 ᠪᠠ 1340-1344 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ; 1338-1341, 1344, 1353 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠳᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
 • ᠯᠤᠬᠠᠮᠠᠨ (1353-1388) (ᠲᠤᠭᠠᠢᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠦ)

ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠸᠷᠨᠡᠬᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠭᠤᠯᠢᠰᠲᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

1370 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢ ᠳᠣᠭᠣᠯᠠᠩ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠬᠠ ᠥᠷᠯᠥᠭ (?-1644)
 • ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ (ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ), (1644-1661)
 • ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ (1661-1669)
 • ᠠᠶᠤᠱᠢ (ᠠᠶᠤᠤᠶᠢ᠂ ᠠᠶᠤᠤᠶᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠺᠠ), (1669-1724)
 • ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠨᠳᠣᠭ (1724-1735)
 • ᠳᠣᠩᠳᠣᠭ-ᠣᠮᠪᠣ (1735-1741)
 • ᠳᠣᠩᠳᠣᠭᠳᠠᠰᠢ (1741-1761)
 • ᠤᠪᠠᠰᠢ (ᠤᠪᠠᠰ᠂ ᠤᠸᠠᠰ᠂ ᠤᠪᠠᠰᠢ), (1762-1771)

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ