ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ
Mongolian armed forces
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1921
ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ 1-3(ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ)
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠴ᠃ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ
ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠡᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ 18
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ
ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ
898,546 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤ 18-49 (2010),
891,192 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤ 18-49 (2010)
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ
726,199 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤ 18-49 (2010),
756,628 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤ 18-49 (2010)
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ
30,829 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ (2010),
29,648 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ (2010)
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ 9,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ (2014)
ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ
ᠲᠥᠰᠥᠪ 155 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ (2012)
GDP ᠍ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ 1.1%
SA-7 MANPADS.JPG
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠰᠲᠷᠧᠯ-2

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ: ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠣᠮᠠᠲ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠱᠢᠯᠠᠯᠧᠣᠨᠧᠢᠷᠠᠺᠡᠲ᠋ᠢᠣᠫᠡᠷᠢᠲᠷᠧᠢᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠᠷᠠᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠯᠢᠪᠧᠷᠢᠢ ᠠᠴᠢᠳᠠᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ 2005/2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠺᠣᠰᠪᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠠᠷᠮᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠩᠺ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ 600 ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ᠂ 450 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ 1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠍ ᠦᠨ ᠫᠠᠷᠺ ᠤᠨ 60-80% ᠨᠢ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ 4 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠳ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ЗХ ᠍ ᠦ BTP-60 ᠫᠢᠣᠨᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠮᠠᠷᠺ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠲᠠᠩᠺ
T-54 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠩᠺ T-54 200[1]
T-55 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠩᠺ T-55 170[1]
T-72 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠩᠺ T-72᠎A 50 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ - ᠍ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠠᠩᠺ ᠤᠨ 103 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠤᠳ᠋ᠣᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
BMP-1 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ БМП-1 310[1]
BTP-60 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ БТР-60 ᠫᠢᠣᠨᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 150[1]
BТР-70 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ БТР-70 M 40 ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
BТР-80 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ БТР-80 M 20 ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
БМ-21 «Град» Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ БМ-21 130[1]
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 500 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ[1])
D-30 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 122 ᠍ mm ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ D-30 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
D-44 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 85 ᠍ mm ᠲᠠᠩᠺ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ D-44 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
D-48 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 85 ᠍ mm ᠲᠠᠩᠺ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ D-48 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
BC-3 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 100 ᠍ mm ᠲᠠᠩᠺ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ BC-3 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
МТ-12 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 100 ᠍ mm ᠲᠠᠩᠺ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ МТ-12 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
M-30 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 122 ᠍ mm ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ M-30 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
M-46 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 130 ᠍ mm ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ M-46 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
МL-20 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 152 ᠍ mm ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ ML-20 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
ᠮᠢᠨᠦᠮᠢᠶᠣᠲ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 140 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ[1])
BM-37 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 82 ᠍ mm ᠮᠢᠨᠦᠮᠢᠶᠣᠲ BM-37 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
PM-43 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 120 ᠍ mm ᠮᠢᠨᠦᠮᠢᠶᠣᠲ PM-43 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
M-160 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 160 ᠍ mm ᠮᠢᠨᠦᠮᠢᠶᠣᠲ M-160 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠭ-21 ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[2] 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠷᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠃[3] 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《Lockheed Martin》 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ C-130J ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[4]

ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠮᠠᠷᠺ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ (ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ)
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ (ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ)
ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ
M-8 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ MI-8 МТ/T 5[5] ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ
M-171 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ MI-171 Y 2[1] ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ
M-24 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ MI-24 W/D 11[1]
ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠦᠨ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 150 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ[1])
61-K Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 37 ᠍ mm ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ 61-K ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[6]
S-60 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 57 ᠍ mm ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ S-60 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
ЗПУ-4 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 14,5 ᠍mm ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠦᠨ ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠣᠲ ЗПУ-4 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ-23-2 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 23 ᠍mm ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠦᠨ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ-23-2 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[1]
ЗСУ-23-4 «Шилка» Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 23 ᠍mm ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠦᠨ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ЗСУ-23-4 «Шилка» ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[7] 20 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ
ᠰᠲᠷᠧᠯ-1 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠫᠦᠦᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠲᠷᠧᠯ-1 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[8] 20 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠰᠲᠷᠧᠯ-2 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠫᠦᠦᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠲᠷᠧᠯ-2 250[9][1]
ᠢᠭᠯᠠ Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠫᠦᠦᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠭᠯᠠ  ?[10]
S-75 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠫᠦᠦᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ S-75 ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ[11]
S-125 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠫᠦᠦᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠫᠧᠴᠢᠷᠠ-2 M 2 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠬᠦᠭᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ (75 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠪᠤᠢ)[9] ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ -᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ - ᠳ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠯᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠯᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠯᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ
 • ᠬᠤᠷᠠᠨᠳᠠ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ
 • ᠳᠡᠰᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ
 • ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ
 • ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠬᠤᠷᠠᠨᠳᠠ
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠨᠳᠠ
 • ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ
 • ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠡᠰᠯᠡᠭᠴᠢ
 • ᠳᠡᠰᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠣᠯᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ
 • ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ
 • ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ
 • ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠤᠷᠠᠨᠳᠠ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠴᠣᠯᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ