ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
State emblem of Mongolia.svg

ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ</br>ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ:
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ</br>ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠍ ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮМАН, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠪᠰᠡᠯ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠴᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠬᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ МАН

ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠠᠮᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠪᠰᠡᠯ
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠯᠦᠩᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ МАН
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠯᠢᠭᠵᠠᠪ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠤᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠨᠬᠣᠷᠤᠯ МАН
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ МАН
ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠬᠡᠦ МАН
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠵᠤᠨᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠷᠠᠳᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭ МАН
ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠣᠩᠳᠣᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠠᠮᠪᠠ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠠᠰᠢᠵᠡᠪᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠪᠰᠡᠯ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠡᠨᠳᠦᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ