ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ
 2. ᠠᠪᠤᠭᠠᠰ
 3. ᠠᠪᠤᠭᠠᠴᠤᠤᠯ
 4. ᠠᠪᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠤᠳ
 5. ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 6. ᠠᠪᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ

 1. ᠠᠭᠰᠠᠬᠠᠯ
 2. ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ
 3. ᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 4. ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠠᠨ
 5. ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ
 6. ᠠᠩᠭ᠎ᠠ
 7. ᠠᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ
 8. ᠠᠷᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤᠲᠠᠨ
 9. ᠠᠷᠭᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 10. ᠠᠰᠤᠳ
 11. ᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠨ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠪᠠᠭᠠᠵᠤ
 2. ᠪᠠᠭᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 3. ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ
 4. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠤᠨ
 5. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ
 6. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 7. ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠯ
 8. ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ
 9. ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠰᠤ
 10. ᠪᠠᠯᠢᠭᠴᠢ
 11. ᠪᠠᠷᠭᠤ
 12. ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 13. ᠪᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠳ
 14. ᠪᠠᠷᠬᠠᠢ
 15. ᠪᠠᠲᠠᠨᠠᠢ
 16. ᠪᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤ
 17. ᠪᠠᠶᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠭ ᠤᠳ
 18. ᠪᠠᠶᠠᠳ
 19. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ
 20. ᠪᠣᠳᠣᠨ
 21. ᠪᠣᠳᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 22. ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ
 23. ᠪᠣᠷᠣᠯ ᠤᠳ
 24. ᠪᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 25. ᠪᠣᠱᠣᠭ᠎ᠠ
 26. ᠪᠤᠭᠤᠰ
 27. ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠷ
 28. ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
 29. ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ
 30. ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ
 31. ᠪᠤᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ
 32. ᠪᠤᠲᠤᠩᠭᠤᠳ
 33. ᠪᠤᠤᠴᠢ
 34. ᠪᠡᠰᠦᠲᠤ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠸᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠨ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠢ
 2. ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ
 3. ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ
 4. ᠭᠣᠷᠤᠯ ᠤᠳ
 5. ᠭᠥᠯᠥᠭᠡ ᠳᠦ
 6. ᠭᠤᠴᠢᠳ
 7. ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ
 8. ᠭᠤᠷᠲᠤᠭᠠᠰᠢ
 9. ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ
 10. ᠭᠡᠬᠢᠷᠮᠢ ᠳᠤ
 11. ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠦᠳ
 12. ᠭᠡᠷ ᠦᠳ
 13. ᠭᠡᠷᠰᠡᠭᠦᠳ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠳᠠᠭᠠᠬᠠᠨ
 2. ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠲᠠᠨ
 3. ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ
 4. ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
 5. ᠳᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠤᠯ
 6. ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ
 7. ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠢ
 8. ᠳᠣᠲᠣᠨᠣ
 9. ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠦ
 10. ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ
 11. ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠯ
 12. ᠳᠤᠤᠲᠠᠨ
 13. ᠳᠦᠯᠺᠧᠵᠢᠺ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢ
 2. ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ
 3. ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 4. ᠵᠢᠰᠠ ᠨᠠᠷ
 5. ᠵᠣᠩ ᠢᠶᠠᠷ
 6. ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ
 7. ᠵᠢᠩᠳᠡᠭᠦᠦ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ
 2. ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢᠨ
 3. ᠵᠤᠤ ᠳᠤ
 4. ᠵᠠᠭᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ
 5. ᠵᠥᠷᠴᠢᠳ
 6. ᠵᠡᠯᠮᠡᠨ
 7. ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
 8. ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 2. ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠭᠲᠤᠨ
 3. ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ
 4. ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠮᠠᠷᠯᠠᠨ
 2. ᠮᠠᠨᠤᠭ ᠲᠤ
 3. ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ
 4. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠮ ᠤᠳ
 5. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 6. ᠮᠦᠳᠠᠷ
 7. ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ
 8. ᠮᠡᠭᠡᠷᠡᠨ
 9. ᠮᠡᠬᠡᠷᠴᠢᠨ
 10. ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ
 11. ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ
 2. ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ
 3. ᠨᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠴᠢ
 4. ᠨᠠᠶᠠ
 5. ᠨᠣᠶᠠᠭᠢᠳᠠᠢ
 6. ᠨᠣᠶᠠᠨ
 7. ᠨᠣᠮᠴᠢᠨ
 8. ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 9. ᠨᠤᠮᠤᠴᠢᠨ
 10. ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠳ
 11. ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠣᠭᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 2. ᠣᠭᠣᠲᠣᠷ
 3. ᠣᠶᠢᠭᠠᠷ ᠤᠳ
 4. ᠣᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 5. ᠣᠯᠬᠠᠩ ᠳᠤ
 6. ᠣᠩᠬᠣᠣ ᠳᠤ᠂ ᠣᠩᠬᠣᠳ
 7. ᠣᠩᠬᠣᠳ
 8. ᠣᠷᠣᠭᠤᠳᠠ
 9. ᠣᠷᠣᠴᠠᠰ
 10. ᠣᠷᠳᠣᠰ
 11. ᠣᠷᠴᠢ ᠳᠤ
 12. ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
 13. ᠥᠬᠢᠳ
 14. ᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠯ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤᠲᠠᠨ
 2. ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 3. ᠥᠯᠴᠢᠷ
 4. ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
 5. ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠰᠠᠪᠠᠷ
 2. ᠰᠠᠪᠠᠷᠲᠠᠨᠤᠭ ᠤᠳ
 3. ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
 4. ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ
 5. ᠰᠣᠶᠣᠨ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠳᠠ
 6. ᠰᠣᠯᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ
 7. ᠰᠥᠨᠢᠳ
 8. ᠰᠤᠮᠤᠴᠢᠨ
 9. ᠰᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠨ
 10. Cᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠡᠷ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
 2. ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ
 3. ᠲᠠᠪᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
 4. ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 5. ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ
 6. ᠲᠠᠩᠭᠠᠴᠢ
 7. ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ
 8. ᠲᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠯᠠᠷ
 9. ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ
 10. ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
 11. ᠲᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 12. ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ
 13. ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤᠲᠠᠨ
 14. ᠲᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ
 15. ᠲᠣᠮᠣᠢ
 16. ᠲᠣᠩᠭᠣᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤ
 17. ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ
 18. ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ
 19. ᠲᠤᠸᠠ ᠨᠠᠷ
 20. ᠲᠤᠭᠴᠢᠨ
 21. ᠲᠤᠯᠤᠮ
 22. ᠲᠦᠮᠡᠲᠦ
 23. ᠲᠦᠮᠡᠳ
 24. ᠲᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠳᠦ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ
 2. ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ
 3. ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ
 4. ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 5. ᠤᠤᠭᠤᠰᠢᠨ
 6. ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ
 7. ᠠᠭᠤᠯᠠᠷ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠦᠬᠡᠷ ᠣᠩᠬᠣᠳ
 2. ᠦᠵᠦ ᠲᠦ (ᠥᠵᠥᠭᠡᠳ)
 3. ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ
 4. ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 5. ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭᠤ
 6. ᠦᠵᠡᠭᠡᠨ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠬᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 2. ᠬᠠᠪᠬᠠᠴᠢᠨ
 3. ᠬᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠰ
 4. ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤ ᠳᠤ
 5. ᠬᠠᠪᠴᠢᠭ ᠤᠳ
 6. ᠬᠠᠳᠠᠢ
 7. ᠬᠠᠯᠪᠢᠨ
 8. ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠳᠤ
 9. ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠴᠢᠨ
 10. ᠬᠠᠯᠲᠤ ᠸᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠨ
 11. ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ
 12. ᠬᠠᠨᠳᠠ
 13. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠳ
 14. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ
 15. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠴᠠᠰ
 16. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠦ
 17. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ
 18. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ
 19. ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ
 20. ᠬᠠᠷᠭᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 21. ᠬᠠᠷᠢᠳᠠᠯ
 22. ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ
 23. ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠳᠤ
 24. ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠤᠳ
 25. ᠬᠠᠷᠴᠤ
 26. ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ
 27. ᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠴᠢ
 28. ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ
 29. ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ
 30. ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ
 31. ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ
 32. ᠬᠢᠶᠠᠳ
 33. ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ
 34. ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠦ
 35. ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ
 36. ᠬᠣᠩᠭᠣᠳᠣᠷ
 37. ᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ
 38. ᠬᠣᠨᠳᠣᠭᠣ
 39. ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ
 40. ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠣᠩᠬᠣᠳ
 41. ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦᠲᠡᠨ
 42. ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 43. ᠬᠣᠷᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ
 44. ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠨ
 45. ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ
 46. ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠳ
 47. ᠬᠣᠲᠠᠨ
 48. ᠬᠣᠱᠤᠳ
 49. ᠬᠥᠪᠳᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ
 50. ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 51. ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ
 52. ᠬᠥᠬᠡᠢ
 53. ᠬᠥᠬᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
 54. ᠬᠥᠬᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠬᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
 55. ᠬᠥᠰᠢᠭᠦᠷ
 56. ᠬᠤᠸᠠᠰᠠᠢ
 57. ᠬᠤᠲᠠᠢ
 58. ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 59. ᠬᠤᠷᠨᠢ ᠳᠤ
 60. ᠬᠠᠤᠯᠠᠷ
 61. ᠬᠤᠤᠱᠠᠩ
 62. ᠬᠤᠷᠮᠠᠰᠢ
 63. ᠬᠦᠩᠬᠦᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
 64. ᠬᠦᠩᠬᠢᠷᠢᠶ᠎ᠡ
 65. ᠬᠦᠷᠳᠦ
 66. ᠬᠡᠷᠳᠡᠭ
 67. ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ
 68. ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠳ

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠤᠢ

 1. ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠴᠠᠲᠠᠨ
 2. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠳ
 3. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠤᠨ
 4. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
 5. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 6. ᠴᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 7. ᠴᠠᠬᠠᠷ
 8. ᠴᠣᠭᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 9. ᠴᠣᠬᠣᠷ
 10. ᠴᠣᠩᠭᠣᠯ
 11. ᠴᠣᠷᠣᠰ
 12. ᠴᠤᠪᠤᠳᠠᠭ
 13. ᠴᠡᠯᠬᠡ

ᠴᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠴᠢᠨᠣᠰ
 2. ᠴᠢᠷᠣᠰ
 3. ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
 4. ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ

[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠨ
 2. ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠤᠳ
 3. ᠱᠠᠯᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 4. ᠱᠠᠩᠭᠠᠰ
 5. ᠱᠠᠩᠭᠤᠴᠢᠨ
 6. ᠰᠢᠨᠳᠢᠪ ᠤᠳ
 7. ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ
 8. ᠰᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ
 9. ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠳᠤ
 10. ᠰᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 11. ᠰᠢᠷᠬᠠᠰᠢᠬᠤ
 12. ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠷ
 13. ᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠩᠬᠡᠨ

᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠡᠭᠦᠰ
 2. ᠡᠯᠵᠢᠭᠢᠨ
 3. ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ
 4. ᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ

ᠶᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠵᠠᠢ
 2. ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠡᠪᠦ

ᠶᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
 2. ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ
 3. ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
 4. ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠳᠤ
 5. ᠢᠷᠭᠠᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ