ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

ᠠᠶᠢᠷᠣᠪᠢᠺ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠯᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ 1971 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠺᠠᠷᠳ᠋ᠹᠹ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ[1]

ᠪᠡᠨᠳᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ B ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠤ 9 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠯᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠺᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ 1998 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 10 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠣᠲᠷᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠭᠮᠠ 2006 ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠᠵᠠᠭᠷᠧᠪ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠣᠲᠷᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠭᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠳ᠃ᠣᠶᠤᠨ 1998 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 10 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠲᠷᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠭᠮᠠᠴᠣᠭᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠤᠯ᠂ ᠲ᠃ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ 2014 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤ

ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠰᠡᠲᠡᠢ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠢᠮᠨᠡᠰᠲ᠋ᠢᠺ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠭᠠᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ᠋ᠠᠷᠲ᠋ᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ-ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ 1997
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ-ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ 2002

ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ (D) ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ C ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠳᠠᠴᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦᠵᠢᠴᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦᠵᠢᠴᠦ 2007 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠩ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 16 ᠍ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 16 ᠍ ᠰ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠩ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ 2010 ᠰᠤᠪᠤᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ[2] ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 66 ᠺᠭ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2011 ᠪᠠᠺᠦ᠋, ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ[3][4] ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 66 ᠺᠭ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ 2011 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 100 ᠺᠭ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ 2012[5][6] ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 66 ᠺᠭ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2012 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 66 ᠺᠭ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ 2 ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2013, ᠲᠶᠤᠮᠧᠨᠢᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ[7] ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 60 ᠺᠭ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ 2 ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ-ᠣᠴᠢᠷ 2013 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 73 ᠺᠭ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ 2 ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2013 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 66 ᠺᠭ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ 2 ᠠᠳ᠋ᠢᠶᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2013[8] ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 52 ᠺᠭ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ 2 ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ 2013[9] ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 57 ᠺᠭ

ᠽᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠷᠠᠲ᠋ᠸᠳᠤ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠢᠭᠪᠣᠺᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠦ᠋ᠷᠠᠰᠢ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠦ᠋ᠷᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠺᠦ᠋ᠷᠠᠰᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠩ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 2007 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 48 ᠺᠭ


ᠫᠠᠦ᠋ᠷᠯᠢᠹᠲ᠋ᠢᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠮᠪᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠦᠮᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠡᠺᠸᠣᠨᠳᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠱᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠢᠤᠧᠷᠰᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠢᠤᠧᠷᠰᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠍ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃[10]

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠢᠤᠧᠷᠰᠢ ᠳᠤ
ᠣᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1973 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 1 0 1 16
1977 1 0 2 15
1999 1 0 2 26
2003 1 45
2005 1 37
2007 1 1 37
2009 2 1 45
2011 ᠬᠢᠲᠠᠳ 4 43
2013 ᠣᠷᠣᠰ 3 6 16 20

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ