ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠳ/ᠳ ᠬᠣᠲᠠ 1979 [1][2][3] 1989 [4][5] 2000 [6][7] 2010 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ
1 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 396,300 540,600 711,900 1,089,358 377,458 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
2 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ 29,100 - 68,310 83,379 15,069 ᠣᠷᠬᠣᠨ
3 ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ 49,100 - 65,791 74,738 8,947 ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ
4 ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ 28,500 37,300 40,123 38,537 1,586 ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ
5 ᠮᠥᠷᠡᠨ 16,500 21,300 28,903 35,789 6,886 ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ
6 ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠤ - - 23,600 30,049 6,449 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
7 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ 16,300 21,200 22,066 29,817 7,751 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
8 ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ 18,700 27,200 25,791 29,392 3,601 ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ
9 ᠬᠣᠪᠳᠣ 17,500 24,100 25,765 29,012 3,247 ᠬᠣᠪᠳᠣ
10 ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ 12,300 16,900 19,058 27,162 8,104 ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
11 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠮ 17,900 22,900 25,993 27,152 1,159 ᠤᠪᠰᠤ
12 ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ - - 21,100 22,210 1,110 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
13 ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 14,700 20,300 18,519 20,604 2,085 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
14 ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 14,300 19,600 22,374 19,662 2,712 ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ
15 ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ 10,000 14,300 14,050 18,740 4,690 ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ
16 ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ 11,100 10,300 18,290 18,735 445 ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ
17 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 11,400 - 15,000(2004) 18,002 ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ
18 ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ 15,400 20,300 18,154 17,468 686 ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
19 ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨ 11,100 14,400 18,003 17,164 839 ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ
20 ᠠᠯᠲᠠᠢ 13,700 18,800 15,741 15,492 249 ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ
21 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤ 11,600 16,100 15,133 14,089 1,044 ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
22 ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ 9,800 15,800 14,837 13,330 1,507 ᠲᠥᠪ
23 ᠵᠠᠮ ᠤᠨ-ᠡᠭᠦᠳᠡ - - 5,486 13,285 7,799 ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ
24 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 11,300 12,800 12,681 11,320 1,361 ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
25 ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠭᠣᠪᠢ 10,200 16,100 14,517 10,888 3,629 ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ
26 ᠴᠣᠶᠢᠷᠣ᠎ᠠ 4,500 - 8,983 8,526 457 ᠭᠣᠪᠢᠰᠦᠮᠪᠦᠷ
27 ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ - - 8,977(2003) 8,411 ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
28 ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠦᠷ - - 6,406(2001) 8,080 ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ
29 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ - - 8,902 7,795 1,107 ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ: ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ 1639 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 29 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠨїїᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ "ᠬїᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠩᠬᠣᠷ" ᠪᠤᠶᠤ "ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬєᠨᠳᠡᠢ" ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1778 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 1639 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ᠂ 1651 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ 1706 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠦ ᠪᠡᠨ᠂ 1912 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1924 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠰᠡᠯᠪᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1351 ᠮ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 4,704.4 ᠮ᠃ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃
  2. ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ: ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ "ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ" ᠍ ᠲᠤ 1961 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17- ᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠣᠨ-ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 700 ᠮ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 327.5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 120,738 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 64.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ 35 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 67.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃
  1. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ: ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ 1976 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. City Population - Historical population figures
  2. Statistisches Bundesamt: Statistik des Auslands - Mongolei, 1985
  3. Encyclopedia "Cartactual," published 01/01/85
  4. City Population - Historical population figures
  5. http://www.nso.mn/eng/index.php National Statistical Office of Mongolia (accessed May, 2 2007)
  6. City Population - Historical population figures
  7. (2000) PADCO: Mongolia Urban Development and Housing Sector Strategy, Final Report, Vol. 2, published 2005.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ